ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره مختاری، مهرنوش شفیعی سرارودی، یوسف امینی، (1399). تحلیل تجربی و تطبیق بصری لون های زرد در کتاب جواهرنامه نظامی با نمونه رنگ های سفال مینایی قرون ششم و هفتم هجری قمری، فصلنامه نگره، 15(53)، 39-49. magiran.com/p2169456
Zohreh Mokhtari , Mehrnoosh Shafie Sararodi, Yosef Amini, (2020). Experimental Analysis and Visual Comparison of Yellow Hues in Javaher Name of Nezami Manuscript and Colors of Minaʹi Pottery of the 6th and 7th Centuries AH, Negareh journal, 15(53), 39-49. magiran.com/p2169456
زهره مختاری، مهرنوش شفیعی سرارودی، یوسف امینی، تحلیل تجربی و تطبیق بصری لون های زرد در کتاب جواهرنامه نظامی با نمونه رنگ های سفال مینایی قرون ششم و هفتم هجری قمری. فصلنامه نگره، 1399؛ 15(53): 39-49. magiran.com/p2169456
Zohreh Mokhtari , Mehrnoosh Shafie Sararodi, Yosef Amini, Experimental Analysis and Visual Comparison of Yellow Hues in Javaher Name of Nezami Manuscript and Colors of Minaʹi Pottery of the 6th and 7th Centuries AH, Negareh journal, 2020; 15(53): 39-49. magiran.com/p2169456
زهره مختاری، مهرنوش شفیعی سرارودی، یوسف امینی، "تحلیل تجربی و تطبیق بصری لون های زرد در کتاب جواهرنامه نظامی با نمونه رنگ های سفال مینایی قرون ششم و هفتم هجری قمری"، فصلنامه نگره 15، شماره 53 (1399): 39-49. magiran.com/p2169456
Zohreh Mokhtari , Mehrnoosh Shafie Sararodi, Yosef Amini, "Experimental Analysis and Visual Comparison of Yellow Hues in Javaher Name of Nezami Manuscript and Colors of Minaʹi Pottery of the 6th and 7th Centuries AH", Negareh journal 15, no.53 (2020): 39-49. magiran.com/p2169456
زهره مختاری، مهرنوش شفیعی سرارودی، یوسف امینی، (1399). 'تحلیل تجربی و تطبیق بصری لون های زرد در کتاب جواهرنامه نظامی با نمونه رنگ های سفال مینایی قرون ششم و هفتم هجری قمری'، فصلنامه نگره، 15(53)، صص.39-49. magiran.com/p2169456
Zohreh Mokhtari , Mehrnoosh Shafie Sararodi, Yosef Amini, (2020). 'Experimental Analysis and Visual Comparison of Yellow Hues in Javaher Name of Nezami Manuscript and Colors of Minaʹi Pottery of the 6th and 7th Centuries AH', Negareh journal, 15(53), pp.39-49. magiran.com/p2169456
زهره مختاری؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ یوسف امینی. "تحلیل تجربی و تطبیق بصری لون های زرد در کتاب جواهرنامه نظامی با نمونه رنگ های سفال مینایی قرون ششم و هفتم هجری قمری". فصلنامه نگره، 15 ،53 ، 1399، 39-49. magiran.com/p2169456
Zohreh Mokhtari ; Mehrnoosh Shafie Sararodi; Yosef Amini. "Experimental Analysis and Visual Comparison of Yellow Hues in Javaher Name of Nezami Manuscript and Colors of Minaʹi Pottery of the 6th and 7th Centuries AH", Negareh journal, 15, 53, 2020, 39-49. magiran.com/p2169456
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال