ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یدالله رستمی، (1399). نقد دیوید گریفین بر دیدگاه جان هیک درباره مسئله شر، مجله الهیات تطبیقی، 11(23)، 47-59. magiran.com/p2169465
Yadollah Rostami , (2020). David Griffin's Critique of John Hick's Viewpoint regarding Evil Problem, Comparative Theology, 11(23), 47-59. magiran.com/p2169465
یدالله رستمی، نقد دیوید گریفین بر دیدگاه جان هیک درباره مسئله شر. مجله الهیات تطبیقی، 1399؛ 11(23): 47-59. magiran.com/p2169465
Yadollah Rostami , David Griffin's Critique of John Hick's Viewpoint regarding Evil Problem, Comparative Theology, 2020; 11(23): 47-59. magiran.com/p2169465
یدالله رستمی، "نقد دیوید گریفین بر دیدگاه جان هیک درباره مسئله شر"، مجله الهیات تطبیقی 11، شماره 23 (1399): 47-59. magiran.com/p2169465
Yadollah Rostami , "David Griffin's Critique of John Hick's Viewpoint regarding Evil Problem", Comparative Theology 11, no.23 (2020): 47-59. magiran.com/p2169465
یدالله رستمی، (1399). 'نقد دیوید گریفین بر دیدگاه جان هیک درباره مسئله شر'، مجله الهیات تطبیقی، 11(23)، صص.47-59. magiran.com/p2169465
Yadollah Rostami , (2020). 'David Griffin's Critique of John Hick's Viewpoint regarding Evil Problem', Comparative Theology, 11(23), pp.47-59. magiran.com/p2169465
یدالله رستمی. "نقد دیوید گریفین بر دیدگاه جان هیک درباره مسئله شر". مجله الهیات تطبیقی، 11 ،23 ، 1399، 47-59. magiran.com/p2169465
Yadollah Rostami . "David Griffin's Critique of John Hick's Viewpoint regarding Evil Problem", Comparative Theology, 11, 23, 2020, 47-59. magiran.com/p2169465
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال