ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عزیزی علیدوست، معصومه انوری، سمیه عطایی جلیسه، (1399). اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و الکلی گیاهان بابونه، بارهنگ، پونه آبی و گزنه بر باکتری کلبسیلا پنومونیه و مقایسه اثر آنها با آنتی بیوتیک های رایج، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14(4)، 361-373. magiran.com/p2169481
Fatemah Azizi Alidoust, Masoumeh Anvari, Somayeh Atayi Jaliseh, (2020). Antimicrobial Activity of Aqueous and Alcoholic Extracts of Chamomile, Fleawort, Aquatic Pennyroyal and Nettle Plants on Klebsiella pneumoniae and Comparing Their Effects with Common Antibiotics, Iranian Journal of Medical Microbiology, 14(4), 361-373. magiran.com/p2169481
فاطمه عزیزی علیدوست، معصومه انوری، سمیه عطایی جلیسه، اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و الکلی گیاهان بابونه، بارهنگ، پونه آبی و گزنه بر باکتری کلبسیلا پنومونیه و مقایسه اثر آنها با آنتی بیوتیک های رایج. دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 1399؛ 14(4): 361-373. magiran.com/p2169481
Fatemah Azizi Alidoust, Masoumeh Anvari, Somayeh Atayi Jaliseh, Antimicrobial Activity of Aqueous and Alcoholic Extracts of Chamomile, Fleawort, Aquatic Pennyroyal and Nettle Plants on Klebsiella pneumoniae and Comparing Their Effects with Common Antibiotics, Iranian Journal of Medical Microbiology, 2020; 14(4): 361-373. magiran.com/p2169481
فاطمه عزیزی علیدوست، معصومه انوری، سمیه عطایی جلیسه، "اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و الکلی گیاهان بابونه، بارهنگ، پونه آبی و گزنه بر باکتری کلبسیلا پنومونیه و مقایسه اثر آنها با آنتی بیوتیک های رایج"، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 14، شماره 4 (1399): 361-373. magiran.com/p2169481
Fatemah Azizi Alidoust, Masoumeh Anvari, Somayeh Atayi Jaliseh, "Antimicrobial Activity of Aqueous and Alcoholic Extracts of Chamomile, Fleawort, Aquatic Pennyroyal and Nettle Plants on Klebsiella pneumoniae and Comparing Their Effects with Common Antibiotics", Iranian Journal of Medical Microbiology 14, no.4 (2020): 361-373. magiran.com/p2169481
فاطمه عزیزی علیدوست، معصومه انوری، سمیه عطایی جلیسه، (1399). 'اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و الکلی گیاهان بابونه، بارهنگ، پونه آبی و گزنه بر باکتری کلبسیلا پنومونیه و مقایسه اثر آنها با آنتی بیوتیک های رایج'، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14(4)، صص.361-373. magiran.com/p2169481
Fatemah Azizi Alidoust, Masoumeh Anvari, Somayeh Atayi Jaliseh, (2020). 'Antimicrobial Activity of Aqueous and Alcoholic Extracts of Chamomile, Fleawort, Aquatic Pennyroyal and Nettle Plants on Klebsiella pneumoniae and Comparing Their Effects with Common Antibiotics', Iranian Journal of Medical Microbiology, 14(4), pp.361-373. magiran.com/p2169481
فاطمه عزیزی علیدوست؛ معصومه انوری؛ سمیه عطایی جلیسه. "اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و الکلی گیاهان بابونه، بارهنگ، پونه آبی و گزنه بر باکتری کلبسیلا پنومونیه و مقایسه اثر آنها با آنتی بیوتیک های رایج". دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14 ،4 ، 1399، 361-373. magiran.com/p2169481
Fatemah Azizi Alidoust; Masoumeh Anvari; Somayeh Atayi Jaliseh. "Antimicrobial Activity of Aqueous and Alcoholic Extracts of Chamomile, Fleawort, Aquatic Pennyroyal and Nettle Plants on Klebsiella pneumoniae and Comparing Their Effects with Common Antibiotics", Iranian Journal of Medical Microbiology, 14, 4, 2020, 361-373. magiran.com/p2169481
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال