ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دانیال دهقان، مهدی فصیحی رامندی، رمضانعلی طاهری، (1399). اثر سینرژیسم نانوذره نقره و اریترومایسین علیه سودوموناس آئروژینوزا و ردیابی ژن اگزوتوکسین A جدا شده از ترشح زخم های سوختگی، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14(4)، 379-387. magiran.com/p2169483
Danial Dehghan, Mahdi Fasihi-Ramandi, Ramezanali Taheri, (2020). Investigation of Synergism of Silver Nanoparticle and Erythromycin Inhibition and Detection of Exotoxin-A Gene in Pseudomonas aeruginosa Isolated from Burn Wounds Secretion, Iranian Journal of Medical Microbiology, 14(4), 379-387. magiran.com/p2169483
دانیال دهقان، مهدی فصیحی رامندی، رمضانعلی طاهری، اثر سینرژیسم نانوذره نقره و اریترومایسین علیه سودوموناس آئروژینوزا و ردیابی ژن اگزوتوکسین A جدا شده از ترشح زخم های سوختگی. دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 1399؛ 14(4): 379-387. magiran.com/p2169483
Danial Dehghan, Mahdi Fasihi-Ramandi, Ramezanali Taheri, Investigation of Synergism of Silver Nanoparticle and Erythromycin Inhibition and Detection of Exotoxin-A Gene in Pseudomonas aeruginosa Isolated from Burn Wounds Secretion, Iranian Journal of Medical Microbiology, 2020; 14(4): 379-387. magiran.com/p2169483
دانیال دهقان، مهدی فصیحی رامندی، رمضانعلی طاهری، "اثر سینرژیسم نانوذره نقره و اریترومایسین علیه سودوموناس آئروژینوزا و ردیابی ژن اگزوتوکسین A جدا شده از ترشح زخم های سوختگی"، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 14، شماره 4 (1399): 379-387. magiran.com/p2169483
Danial Dehghan, Mahdi Fasihi-Ramandi, Ramezanali Taheri, "Investigation of Synergism of Silver Nanoparticle and Erythromycin Inhibition and Detection of Exotoxin-A Gene in Pseudomonas aeruginosa Isolated from Burn Wounds Secretion", Iranian Journal of Medical Microbiology 14, no.4 (2020): 379-387. magiran.com/p2169483
دانیال دهقان، مهدی فصیحی رامندی، رمضانعلی طاهری، (1399). 'اثر سینرژیسم نانوذره نقره و اریترومایسین علیه سودوموناس آئروژینوزا و ردیابی ژن اگزوتوکسین A جدا شده از ترشح زخم های سوختگی'، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14(4)، صص.379-387. magiran.com/p2169483
Danial Dehghan, Mahdi Fasihi-Ramandi, Ramezanali Taheri, (2020). 'Investigation of Synergism of Silver Nanoparticle and Erythromycin Inhibition and Detection of Exotoxin-A Gene in Pseudomonas aeruginosa Isolated from Burn Wounds Secretion', Iranian Journal of Medical Microbiology, 14(4), pp.379-387. magiran.com/p2169483
دانیال دهقان؛ مهدی فصیحی رامندی؛ رمضانعلی طاهری. "اثر سینرژیسم نانوذره نقره و اریترومایسین علیه سودوموناس آئروژینوزا و ردیابی ژن اگزوتوکسین A جدا شده از ترشح زخم های سوختگی". دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14 ،4 ، 1399، 379-387. magiran.com/p2169483
Danial Dehghan; Mahdi Fasihi-Ramandi; Ramezanali Taheri. "Investigation of Synergism of Silver Nanoparticle and Erythromycin Inhibition and Detection of Exotoxin-A Gene in Pseudomonas aeruginosa Isolated from Burn Wounds Secretion", Iranian Journal of Medical Microbiology, 14, 4, 2020, 379-387. magiran.com/p2169483
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال