ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سرور خرم دل، مهدی نصیری محلاتی، هدی لطیفی، محمودرضا فرزانه بلگردی، (1399). مقایسه شاخص های انرژی، محیط زیستی و اقتصادی در نظام های تولید گندم آبی و زعفران در استان خراسان رضوی، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 8(1)، 29-54. magiran.com/p2169487
Surur Khorramdel , Mahdi Nassiri Mahallati, Hoda Latifi, M.R. Farzaneh Belgerdi, (2020). Comparison between energy, environmental and economical indicators of irrigated wheat and saffron agroecosystems in Khorasan-e Razavi Province, Journal of Saffron Research, 8(1), 29-54. magiran.com/p2169487
سرور خرم دل، مهدی نصیری محلاتی، هدی لطیفی، محمودرضا فرزانه بلگردی، مقایسه شاخص های انرژی، محیط زیستی و اقتصادی در نظام های تولید گندم آبی و زعفران در استان خراسان رضوی. دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 1399؛ 8(1): 29-54. magiran.com/p2169487
Surur Khorramdel , Mahdi Nassiri Mahallati, Hoda Latifi, M.R. Farzaneh Belgerdi, Comparison between energy, environmental and economical indicators of irrigated wheat and saffron agroecosystems in Khorasan-e Razavi Province, Journal of Saffron Research, 2020; 8(1): 29-54. magiran.com/p2169487
سرور خرم دل، مهدی نصیری محلاتی، هدی لطیفی، محمودرضا فرزانه بلگردی، "مقایسه شاخص های انرژی، محیط زیستی و اقتصادی در نظام های تولید گندم آبی و زعفران در استان خراسان رضوی"، دو فصلنامه پژوهش های زعفران 8، شماره 1 (1399): 29-54. magiran.com/p2169487
Surur Khorramdel , Mahdi Nassiri Mahallati, Hoda Latifi, M.R. Farzaneh Belgerdi, "Comparison between energy, environmental and economical indicators of irrigated wheat and saffron agroecosystems in Khorasan-e Razavi Province", Journal of Saffron Research 8, no.1 (2020): 29-54. magiran.com/p2169487
سرور خرم دل، مهدی نصیری محلاتی، هدی لطیفی، محمودرضا فرزانه بلگردی، (1399). 'مقایسه شاخص های انرژی، محیط زیستی و اقتصادی در نظام های تولید گندم آبی و زعفران در استان خراسان رضوی'، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 8(1)، صص.29-54. magiran.com/p2169487
Surur Khorramdel , Mahdi Nassiri Mahallati, Hoda Latifi, M.R. Farzaneh Belgerdi, (2020). 'Comparison between energy, environmental and economical indicators of irrigated wheat and saffron agroecosystems in Khorasan-e Razavi Province', Journal of Saffron Research, 8(1), pp.29-54. magiran.com/p2169487
سرور خرم دل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ هدی لطیفی؛ محمودرضا فرزانه بلگردی. "مقایسه شاخص های انرژی، محیط زیستی و اقتصادی در نظام های تولید گندم آبی و زعفران در استان خراسان رضوی". دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 8 ،1 ، 1399، 29-54. magiran.com/p2169487
Surur Khorramdel ; Mahdi Nassiri Mahallati; Hoda Latifi; M.R. Farzaneh Belgerdi. "Comparison between energy, environmental and economical indicators of irrigated wheat and saffron agroecosystems in Khorasan-e Razavi Province", Journal of Saffron Research, 8, 1, 2020, 29-54. magiran.com/p2169487
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال