ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه بخردیانی نسب، حمیدرضا بلوچی، محسن موحدی دهنوی، علی سروش زاده، (1399). اثر بنزیل آمینوپورین، کودهای زیستی حل کننده فسفات و وزن بنه مادری بر شاخص های کمی گل و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) در منطقه یاسوج، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 8(1)، 99-113. magiran.com/p2169491
Afsaneh Bekhradiyaninasab, Hamidreza Balouchi , Mohsen Movahhedi Dehnavi, Ali Sorooshzadeh, (2020). Effect of benzyl aminopurine, phosphate solubilizing bio-fertilizers and maternal corm weight on the qualitative indices of saffron (Crocus sativus L.) flowers and cormlets in Yasouj region, Journal of Saffron Research, 8(1), 99-113. magiran.com/p2169491
افسانه بخردیانی نسب، حمیدرضا بلوچی، محسن موحدی دهنوی، علی سروش زاده، اثر بنزیل آمینوپورین، کودهای زیستی حل کننده فسفات و وزن بنه مادری بر شاخص های کمی گل و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) در منطقه یاسوج. دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 1399؛ 8(1): 99-113. magiran.com/p2169491
Afsaneh Bekhradiyaninasab, Hamidreza Balouchi , Mohsen Movahhedi Dehnavi, Ali Sorooshzadeh, Effect of benzyl aminopurine, phosphate solubilizing bio-fertilizers and maternal corm weight on the qualitative indices of saffron (Crocus sativus L.) flowers and cormlets in Yasouj region, Journal of Saffron Research, 2020; 8(1): 99-113. magiran.com/p2169491
افسانه بخردیانی نسب، حمیدرضا بلوچی، محسن موحدی دهنوی، علی سروش زاده، "اثر بنزیل آمینوپورین، کودهای زیستی حل کننده فسفات و وزن بنه مادری بر شاخص های کمی گل و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) در منطقه یاسوج"، دو فصلنامه پژوهش های زعفران 8، شماره 1 (1399): 99-113. magiran.com/p2169491
Afsaneh Bekhradiyaninasab, Hamidreza Balouchi , Mohsen Movahhedi Dehnavi, Ali Sorooshzadeh, "Effect of benzyl aminopurine, phosphate solubilizing bio-fertilizers and maternal corm weight on the qualitative indices of saffron (Crocus sativus L.) flowers and cormlets in Yasouj region", Journal of Saffron Research 8, no.1 (2020): 99-113. magiran.com/p2169491
افسانه بخردیانی نسب، حمیدرضا بلوچی، محسن موحدی دهنوی، علی سروش زاده، (1399). 'اثر بنزیل آمینوپورین، کودهای زیستی حل کننده فسفات و وزن بنه مادری بر شاخص های کمی گل و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) در منطقه یاسوج'، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 8(1)، صص.99-113. magiran.com/p2169491
Afsaneh Bekhradiyaninasab, Hamidreza Balouchi , Mohsen Movahhedi Dehnavi, Ali Sorooshzadeh, (2020). 'Effect of benzyl aminopurine, phosphate solubilizing bio-fertilizers and maternal corm weight on the qualitative indices of saffron (Crocus sativus L.) flowers and cormlets in Yasouj region', Journal of Saffron Research, 8(1), pp.99-113. magiran.com/p2169491
افسانه بخردیانی نسب؛ حمیدرضا بلوچی؛ محسن موحدی دهنوی؛ علی سروش زاده. "اثر بنزیل آمینوپورین، کودهای زیستی حل کننده فسفات و وزن بنه مادری بر شاخص های کمی گل و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) در منطقه یاسوج". دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 8 ،1 ، 1399، 99-113. magiran.com/p2169491
Afsaneh Bekhradiyaninasab; Hamidreza Balouchi ; Mohsen Movahhedi Dehnavi; Ali Sorooshzadeh. "Effect of benzyl aminopurine, phosphate solubilizing bio-fertilizers and maternal corm weight on the qualitative indices of saffron (Crocus sativus L.) flowers and cormlets in Yasouj region", Journal of Saffron Research, 8, 1, 2020, 99-113. magiran.com/p2169491
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال