ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیاوش پیرزاده نهوجی، رحمان فرنوش، نادر نعمت الهی، (1397). مدل رگرسیون غیرخطی بر اساس توزیع خطای چوله بیضوی خط کسری، پژوهشنامه انجمن آمار ایران، 17(2)، 13-35. magiran.com/p2169514
Siavash Pirzadeh Nahooji, Rahman Farnoosh, Nader Nematollahi, (2018). Nonlinear‎ ‎Regression Models Based on Slash‎ ‎Skew-Elliptical Errors, Journal of Iranian Statistical Society, 17(2), 13-35. magiran.com/p2169514
سیاوش پیرزاده نهوجی، رحمان فرنوش، نادر نعمت الهی، مدل رگرسیون غیرخطی بر اساس توزیع خطای چوله بیضوی خط کسری. پژوهشنامه انجمن آمار ایران، 1397؛ 17(2): 13-35. magiran.com/p2169514
Siavash Pirzadeh Nahooji, Rahman Farnoosh, Nader Nematollahi, Nonlinear‎ ‎Regression Models Based on Slash‎ ‎Skew-Elliptical Errors, Journal of Iranian Statistical Society, 2018; 17(2): 13-35. magiran.com/p2169514
سیاوش پیرزاده نهوجی، رحمان فرنوش، نادر نعمت الهی، "مدل رگرسیون غیرخطی بر اساس توزیع خطای چوله بیضوی خط کسری"، پژوهشنامه انجمن آمار ایران 17، شماره 2 (1397): 13-35. magiran.com/p2169514
Siavash Pirzadeh Nahooji, Rahman Farnoosh, Nader Nematollahi, "Nonlinear‎ ‎Regression Models Based on Slash‎ ‎Skew-Elliptical Errors", Journal of Iranian Statistical Society 17, no.2 (2018): 13-35. magiran.com/p2169514
سیاوش پیرزاده نهوجی، رحمان فرنوش، نادر نعمت الهی، (1397). 'مدل رگرسیون غیرخطی بر اساس توزیع خطای چوله بیضوی خط کسری'، پژوهشنامه انجمن آمار ایران، 17(2)، صص.13-35. magiran.com/p2169514
Siavash Pirzadeh Nahooji, Rahman Farnoosh, Nader Nematollahi, (2018). 'Nonlinear‎ ‎Regression Models Based on Slash‎ ‎Skew-Elliptical Errors', Journal of Iranian Statistical Society, 17(2), pp.13-35. magiran.com/p2169514
سیاوش پیرزاده نهوجی؛ رحمان فرنوش؛ نادر نعمت الهی. "مدل رگرسیون غیرخطی بر اساس توزیع خطای چوله بیضوی خط کسری". پژوهشنامه انجمن آمار ایران، 17 ،2 ، 1397، 13-35. magiran.com/p2169514
Siavash Pirzadeh Nahooji; Rahman Farnoosh; Nader Nematollahi. "Nonlinear‎ ‎Regression Models Based on Slash‎ ‎Skew-Elliptical Errors", Journal of Iranian Statistical Society, 17, 2, 2018, 13-35. magiran.com/p2169514
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال