ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرزو قوی، لیلا ولی زاده، وحید زمان زاده، تکتم کیانیان ، (1398). طراحی و روان سنجی ابزارهای جدید برای ارزشیابی برنامه های آموزشی از منظر اخلاق و عدالت، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(1)، 554-564. magiran.com/p2169531
Arezoo Ghavi, Leila Valizadeh, Vahid Zamanzadeh, Toktam Kianian, (2019). Designing and Validating Novel Scales for the Evaluation of Curriculum in Terms of Ethics and Justice, Iranian Journal of Medical Education, 19(1), 554-564. magiran.com/p2169531
آرزو قوی، لیلا ولی زاده، وحید زمان زاده، تکتم کیانیان ، طراحی و روان سنجی ابزارهای جدید برای ارزشیابی برنامه های آموزشی از منظر اخلاق و عدالت. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 19(1): 554-564. magiran.com/p2169531
Arezoo Ghavi, Leila Valizadeh, Vahid Zamanzadeh, Toktam Kianian, Designing and Validating Novel Scales for the Evaluation of Curriculum in Terms of Ethics and Justice, Iranian Journal of Medical Education, 2019; 19(1): 554-564. magiran.com/p2169531
آرزو قوی، لیلا ولی زاده، وحید زمان زاده، تکتم کیانیان ، "طراحی و روان سنجی ابزارهای جدید برای ارزشیابی برنامه های آموزشی از منظر اخلاق و عدالت"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 19، شماره 1 (1398): 554-564. magiran.com/p2169531
Arezoo Ghavi, Leila Valizadeh, Vahid Zamanzadeh, Toktam Kianian, "Designing and Validating Novel Scales for the Evaluation of Curriculum in Terms of Ethics and Justice", Iranian Journal of Medical Education 19, no.1 (2019): 554-564. magiran.com/p2169531
آرزو قوی، لیلا ولی زاده، وحید زمان زاده، تکتم کیانیان ، (1398). 'طراحی و روان سنجی ابزارهای جدید برای ارزشیابی برنامه های آموزشی از منظر اخلاق و عدالت'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(1)، صص.554-564. magiran.com/p2169531
Arezoo Ghavi, Leila Valizadeh, Vahid Zamanzadeh, Toktam Kianian, (2019). 'Designing and Validating Novel Scales for the Evaluation of Curriculum in Terms of Ethics and Justice', Iranian Journal of Medical Education, 19(1), pp.554-564. magiran.com/p2169531
آرزو قوی؛ لیلا ولی زاده؛ وحید زمان زاده؛ تکتم کیانیان . "طراحی و روان سنجی ابزارهای جدید برای ارزشیابی برنامه های آموزشی از منظر اخلاق و عدالت". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19 ،1 ، 1398، 554-564. magiran.com/p2169531
Arezoo Ghavi; Leila Valizadeh; Vahid Zamanzadeh; Toktam Kianian. "Designing and Validating Novel Scales for the Evaluation of Curriculum in Terms of Ethics and Justice", Iranian Journal of Medical Education, 19, 1, 2019, 554-564. magiran.com/p2169531
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال