ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن مرادی، اعظم اسماعیل زاده، (1399). جستاری پیرامون ملاحظات و شیوه های درمانی دکتر پولاک (مطالعه موردی سفرنامه دکتر پولاک)، فصلنامه تاریخ پزشکی، 12(43)، 33-47. magiran.com/p2169579
Mohammad Hasan Moradi , Azam Esmailzadeh, (2020). Review on Considerations and Treatments of Dr.Polak (Case Study of Dr.Polak’s Travelogue), History of Medicin Journal, 12(43), 33-47. magiran.com/p2169579
محمدحسن مرادی، اعظم اسماعیل زاده، جستاری پیرامون ملاحظات و شیوه های درمانی دکتر پولاک (مطالعه موردی سفرنامه دکتر پولاک). فصلنامه تاریخ پزشکی، 1399؛ 12(43): 33-47. magiran.com/p2169579
Mohammad Hasan Moradi , Azam Esmailzadeh, Review on Considerations and Treatments of Dr.Polak (Case Study of Dr.Polak’s Travelogue), History of Medicin Journal, 2020; 12(43): 33-47. magiran.com/p2169579
محمدحسن مرادی، اعظم اسماعیل زاده، "جستاری پیرامون ملاحظات و شیوه های درمانی دکتر پولاک (مطالعه موردی سفرنامه دکتر پولاک)"، فصلنامه تاریخ پزشکی 12، شماره 43 (1399): 33-47. magiran.com/p2169579
Mohammad Hasan Moradi , Azam Esmailzadeh, "Review on Considerations and Treatments of Dr.Polak (Case Study of Dr.Polak’s Travelogue)", History of Medicin Journal 12, no.43 (2020): 33-47. magiran.com/p2169579
محمدحسن مرادی، اعظم اسماعیل زاده، (1399). 'جستاری پیرامون ملاحظات و شیوه های درمانی دکتر پولاک (مطالعه موردی سفرنامه دکتر پولاک)'، فصلنامه تاریخ پزشکی، 12(43)، صص.33-47. magiran.com/p2169579
Mohammad Hasan Moradi , Azam Esmailzadeh, (2020). 'Review on Considerations and Treatments of Dr.Polak (Case Study of Dr.Polak’s Travelogue)', History of Medicin Journal, 12(43), pp.33-47. magiran.com/p2169579
محمدحسن مرادی؛ اعظم اسماعیل زاده. "جستاری پیرامون ملاحظات و شیوه های درمانی دکتر پولاک (مطالعه موردی سفرنامه دکتر پولاک)". فصلنامه تاریخ پزشکی، 12 ،43 ، 1399، 33-47. magiran.com/p2169579
Mohammad Hasan Moradi ; Azam Esmailzadeh. "Review on Considerations and Treatments of Dr.Polak (Case Study of Dr.Polak’s Travelogue)", History of Medicin Journal, 12, 43, 2020, 33-47. magiran.com/p2169579
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال