ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد سرداری، فاطمه امیری، (1399). بررسی تاثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکید بر نقش استراتژی خلق مشترک ارزش (مورد مطالعه : شرکت های بیمه خصوصی)، دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی، 26(14)، 155-180. magiran.com/p2169588
Ahmad Sardari, Fateme Amiri, (2020). Investigating the Effect of Innovation Strategy on Performance of New Product Development with Emphasis on the Role of value co-creation strategy (Case Study: Private Insurance Companies), Biannual Peer Review Journal of Business Strategies, 26(14), 155-180. magiran.com/p2169588
احمد سرداری، فاطمه امیری، بررسی تاثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکید بر نقش استراتژی خلق مشترک ارزش (مورد مطالعه : شرکت های بیمه خصوصی). دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی، 1399؛ 26(14): 155-180. magiran.com/p2169588
Ahmad Sardari, Fateme Amiri, Investigating the Effect of Innovation Strategy on Performance of New Product Development with Emphasis on the Role of value co-creation strategy (Case Study: Private Insurance Companies), Biannual Peer Review Journal of Business Strategies, 2020; 26(14): 155-180. magiran.com/p2169588
احمد سرداری، فاطمه امیری، "بررسی تاثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکید بر نقش استراتژی خلق مشترک ارزش (مورد مطالعه : شرکت های بیمه خصوصی)"، دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی 26، شماره 14 (1399): 155-180. magiran.com/p2169588
Ahmad Sardari, Fateme Amiri, "Investigating the Effect of Innovation Strategy on Performance of New Product Development with Emphasis on the Role of value co-creation strategy (Case Study: Private Insurance Companies)", Biannual Peer Review Journal of Business Strategies 26, no.14 (2020): 155-180. magiran.com/p2169588
احمد سرداری، فاطمه امیری، (1399). 'بررسی تاثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکید بر نقش استراتژی خلق مشترک ارزش (مورد مطالعه : شرکت های بیمه خصوصی)'، دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی، 26(14)، صص.155-180. magiran.com/p2169588
Ahmad Sardari, Fateme Amiri, (2020). 'Investigating the Effect of Innovation Strategy on Performance of New Product Development with Emphasis on the Role of value co-creation strategy (Case Study: Private Insurance Companies)', Biannual Peer Review Journal of Business Strategies, 26(14), pp.155-180. magiran.com/p2169588
احمد سرداری؛ فاطمه امیری. "بررسی تاثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکید بر نقش استراتژی خلق مشترک ارزش (مورد مطالعه : شرکت های بیمه خصوصی)". دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی، 26 ،14 ، 1399، 155-180. magiran.com/p2169588
Ahmad Sardari; Fateme Amiri. "Investigating the Effect of Innovation Strategy on Performance of New Product Development with Emphasis on the Role of value co-creation strategy (Case Study: Private Insurance Companies)", Biannual Peer Review Journal of Business Strategies, 26, 14, 2020, 155-180. magiran.com/p2169588
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال