ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا دشتی، (1399). بررسی تاریخی جایگاه داروسازان و ساختار داروخانه های بیمارستانی در تمدن اسلامی (نیمه قرن دوم تا نیمه قرن هشتم قمری)، فصلنامه تاریخ پزشکی، 12(43)، 87-97. magiran.com/p2169603
Reza Dashti, (2020). A Historical Study of the Position of pharmacists and Structure of Hospital Pharmacies in Islamic Civilization (Half of the Second Century to the Middle of the Eighth Century AH), History of Medicin Journal, 12(43), 87-97. magiran.com/p2169603
رضا دشتی، بررسی تاریخی جایگاه داروسازان و ساختار داروخانه های بیمارستانی در تمدن اسلامی (نیمه قرن دوم تا نیمه قرن هشتم قمری). فصلنامه تاریخ پزشکی، 1399؛ 12(43): 87-97. magiran.com/p2169603
Reza Dashti, A Historical Study of the Position of pharmacists and Structure of Hospital Pharmacies in Islamic Civilization (Half of the Second Century to the Middle of the Eighth Century AH), History of Medicin Journal, 2020; 12(43): 87-97. magiran.com/p2169603
رضا دشتی، "بررسی تاریخی جایگاه داروسازان و ساختار داروخانه های بیمارستانی در تمدن اسلامی (نیمه قرن دوم تا نیمه قرن هشتم قمری)"، فصلنامه تاریخ پزشکی 12، شماره 43 (1399): 87-97. magiran.com/p2169603
Reza Dashti, "A Historical Study of the Position of pharmacists and Structure of Hospital Pharmacies in Islamic Civilization (Half of the Second Century to the Middle of the Eighth Century AH)", History of Medicin Journal 12, no.43 (2020): 87-97. magiran.com/p2169603
رضا دشتی، (1399). 'بررسی تاریخی جایگاه داروسازان و ساختار داروخانه های بیمارستانی در تمدن اسلامی (نیمه قرن دوم تا نیمه قرن هشتم قمری)'، فصلنامه تاریخ پزشکی، 12(43)، صص.87-97. magiran.com/p2169603
Reza Dashti, (2020). 'A Historical Study of the Position of pharmacists and Structure of Hospital Pharmacies in Islamic Civilization (Half of the Second Century to the Middle of the Eighth Century AH)', History of Medicin Journal, 12(43), pp.87-97. magiran.com/p2169603
رضا دشتی. "بررسی تاریخی جایگاه داروسازان و ساختار داروخانه های بیمارستانی در تمدن اسلامی (نیمه قرن دوم تا نیمه قرن هشتم قمری)". فصلنامه تاریخ پزشکی، 12 ،43 ، 1399، 87-97. magiran.com/p2169603
Reza Dashti. "A Historical Study of the Position of pharmacists and Structure of Hospital Pharmacies in Islamic Civilization (Half of the Second Century to the Middle of the Eighth Century AH)", History of Medicin Journal, 12, 43, 2020, 87-97. magiran.com/p2169603
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال