ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم سادات فیاضی، حسین صافی پیرلوجه، (1399). تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری دوره دبستان از منظر معنی شناسی قالبی، مجله جستار های زبانی، 11(4)، 211-240. magiran.com/p2169612
Maryam Sadat Fayyazi, Hossein Safi Pirloojeh, (2020). A Content Analysis of the Elementary School Farsi Reading and Writing Textbooks From Frame Semantics’ Point of View, Language Related Research, 11(4), 211-240. magiran.com/p2169612
مریم سادات فیاضی، حسین صافی پیرلوجه، تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری دوره دبستان از منظر معنی شناسی قالبی. مجله جستار های زبانی، 1399؛ 11(4): 211-240. magiran.com/p2169612
Maryam Sadat Fayyazi, Hossein Safi Pirloojeh, A Content Analysis of the Elementary School Farsi Reading and Writing Textbooks From Frame Semantics’ Point of View, Language Related Research, 2020; 11(4): 211-240. magiran.com/p2169612
مریم سادات فیاضی، حسین صافی پیرلوجه، "تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری دوره دبستان از منظر معنی شناسی قالبی"، مجله جستار های زبانی 11، شماره 4 (1399): 211-240. magiran.com/p2169612
Maryam Sadat Fayyazi, Hossein Safi Pirloojeh, "A Content Analysis of the Elementary School Farsi Reading and Writing Textbooks From Frame Semantics’ Point of View", Language Related Research 11, no.4 (2020): 211-240. magiran.com/p2169612
مریم سادات فیاضی، حسین صافی پیرلوجه، (1399). 'تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری دوره دبستان از منظر معنی شناسی قالبی'، مجله جستار های زبانی، 11(4)، صص.211-240. magiran.com/p2169612
Maryam Sadat Fayyazi, Hossein Safi Pirloojeh, (2020). 'A Content Analysis of the Elementary School Farsi Reading and Writing Textbooks From Frame Semantics’ Point of View', Language Related Research, 11(4), pp.211-240. magiran.com/p2169612
مریم سادات فیاضی؛ حسین صافی پیرلوجه. "تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری دوره دبستان از منظر معنی شناسی قالبی". مجله جستار های زبانی، 11 ،4 ، 1399، 211-240. magiran.com/p2169612
Maryam Sadat Fayyazi; Hossein Safi Pirloojeh. "A Content Analysis of the Elementary School Farsi Reading and Writing Textbooks From Frame Semantics’ Point of View", Language Related Research, 11, 4, 2020, 211-240. magiran.com/p2169612
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال