ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد کریمی، محمد مردانی، (1399). رابطه رهبری اصیل و اشتیاق شغلی کارکنان آموزش و پرورش با میانجیگری سرمایه روانشناختی، فصلنامه خانواده و پژوهش، 17(2)، 7-32. magiran.com/p2169629
F. Karimi, M. Mardani, (2020). The Mediating Role of Psychological Capital in the Relationship between Authentic Leadership and Work Engagement among School Principals and Teachers, Journal of Family and Research, 17(2), 7-32. magiran.com/p2169629
فرهاد کریمی، محمد مردانی، رابطه رهبری اصیل و اشتیاق شغلی کارکنان آموزش و پرورش با میانجیگری سرمایه روانشناختی. فصلنامه خانواده و پژوهش، 1399؛ 17(2): 7-32. magiran.com/p2169629
F. Karimi, M. Mardani, The Mediating Role of Psychological Capital in the Relationship between Authentic Leadership and Work Engagement among School Principals and Teachers, Journal of Family and Research, 2020; 17(2): 7-32. magiran.com/p2169629
فرهاد کریمی، محمد مردانی، "رابطه رهبری اصیل و اشتیاق شغلی کارکنان آموزش و پرورش با میانجیگری سرمایه روانشناختی"، فصلنامه خانواده و پژوهش 17، شماره 2 (1399): 7-32. magiran.com/p2169629
F. Karimi, M. Mardani, "The Mediating Role of Psychological Capital in the Relationship between Authentic Leadership and Work Engagement among School Principals and Teachers", Journal of Family and Research 17, no.2 (2020): 7-32. magiran.com/p2169629
فرهاد کریمی، محمد مردانی، (1399). 'رابطه رهبری اصیل و اشتیاق شغلی کارکنان آموزش و پرورش با میانجیگری سرمایه روانشناختی'، فصلنامه خانواده و پژوهش، 17(2)، صص.7-32. magiran.com/p2169629
F. Karimi, M. Mardani, (2020). 'The Mediating Role of Psychological Capital in the Relationship between Authentic Leadership and Work Engagement among School Principals and Teachers', Journal of Family and Research, 17(2), pp.7-32. magiran.com/p2169629
فرهاد کریمی؛ محمد مردانی. "رابطه رهبری اصیل و اشتیاق شغلی کارکنان آموزش و پرورش با میانجیگری سرمایه روانشناختی". فصلنامه خانواده و پژوهش، 17 ،2 ، 1399، 7-32. magiran.com/p2169629
F. Karimi; M. Mardani. "The Mediating Role of Psychological Capital in the Relationship between Authentic Leadership and Work Engagement among School Principals and Teachers", Journal of Family and Research, 17, 2, 2020, 7-32. magiran.com/p2169629
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال