ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد بازایی، مریم قاسمی سیچانی، علیرضا شجاعی، مهدی مداحی، (1399). خوانش تداوم و تغییر در پیکره بندی فضایی خانه های بومی شیراز (زندیه و قاجار) با استفاده از داده های کمی نرم افزار Ucl Depth Map، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 16(37)، 3. magiran.com/p2169663
Mohamad Bazaei, Maryam Ghasemi Sichani , Alireza Shojaei, Mehdi Madahi, (2020). Continuous Reading and Change in the Spatial Configuration of Native Houses of Shiraz (Zandieh and Qajar) Using Quantitative Data with UCL Depth Map Software, Islamic Art, 16(37), 3. magiran.com/p2169663
محمد بازایی، مریم قاسمی سیچانی، علیرضا شجاعی، مهدی مداحی، خوانش تداوم و تغییر در پیکره بندی فضایی خانه های بومی شیراز (زندیه و قاجار) با استفاده از داده های کمی نرم افزار Ucl Depth Map. نشریه مطالعات هنر اسلامی، 1399؛ 16(37): 3. magiran.com/p2169663
Mohamad Bazaei, Maryam Ghasemi Sichani , Alireza Shojaei, Mehdi Madahi, Continuous Reading and Change in the Spatial Configuration of Native Houses of Shiraz (Zandieh and Qajar) Using Quantitative Data with UCL Depth Map Software, Islamic Art, 2020; 16(37): 3. magiran.com/p2169663
محمد بازایی، مریم قاسمی سیچانی، علیرضا شجاعی، مهدی مداحی، "خوانش تداوم و تغییر در پیکره بندی فضایی خانه های بومی شیراز (زندیه و قاجار) با استفاده از داده های کمی نرم افزار Ucl Depth Map"، نشریه مطالعات هنر اسلامی 16، شماره 37 (1399): 3. magiran.com/p2169663
Mohamad Bazaei, Maryam Ghasemi Sichani , Alireza Shojaei, Mehdi Madahi, "Continuous Reading and Change in the Spatial Configuration of Native Houses of Shiraz (Zandieh and Qajar) Using Quantitative Data with UCL Depth Map Software", Islamic Art 16, no.37 (2020): 3. magiran.com/p2169663
محمد بازایی، مریم قاسمی سیچانی، علیرضا شجاعی، مهدی مداحی، (1399). 'خوانش تداوم و تغییر در پیکره بندی فضایی خانه های بومی شیراز (زندیه و قاجار) با استفاده از داده های کمی نرم افزار Ucl Depth Map'، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 16(37)، صص.3. magiran.com/p2169663
Mohamad Bazaei, Maryam Ghasemi Sichani , Alireza Shojaei, Mehdi Madahi, (2020). 'Continuous Reading and Change in the Spatial Configuration of Native Houses of Shiraz (Zandieh and Qajar) Using Quantitative Data with UCL Depth Map Software', Islamic Art, 16(37), pp.3. magiran.com/p2169663
محمد بازایی؛ مریم قاسمی سیچانی؛ علیرضا شجاعی؛ مهدی مداحی. "خوانش تداوم و تغییر در پیکره بندی فضایی خانه های بومی شیراز (زندیه و قاجار) با استفاده از داده های کمی نرم افزار Ucl Depth Map". نشریه مطالعات هنر اسلامی، 16 ،37 ، 1399، 3. magiran.com/p2169663
Mohamad Bazaei; Maryam Ghasemi Sichani ; Alireza Shojaei; Mehdi Madahi. "Continuous Reading and Change in the Spatial Configuration of Native Houses of Shiraz (Zandieh and Qajar) Using Quantitative Data with UCL Depth Map Software", Islamic Art, 16, 37, 2020, 3. magiran.com/p2169663
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال