ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین نادری رمضان آباد، علی بحرانی پور، هوشنگ خسروبیگی، بهادر قیم، (1399). ساختار فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاه ها در فرآیند رشد مریدان صوفیه ایلخانان ایران، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 16(37)، 17. magiran.com/p2169677
Amin Naderi Ramezan Abad, Ali Bahranipour , Hooshang Khosro Beygi, Bahador Ghayem, (2020). The Cultural, Artistic and Economic Structure of Monasteries in the Developing Procedure of the Sufi Followers of the Ilkhanid Era, Islamic Art, 16(37), 17. magiran.com/p2169677
امین نادری رمضان آباد، علی بحرانی پور، هوشنگ خسروبیگی، بهادر قیم، ساختار فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاه ها در فرآیند رشد مریدان صوفیه ایلخانان ایران. نشریه مطالعات هنر اسلامی، 1399؛ 16(37): 17. magiran.com/p2169677
Amin Naderi Ramezan Abad, Ali Bahranipour , Hooshang Khosro Beygi, Bahador Ghayem, The Cultural, Artistic and Economic Structure of Monasteries in the Developing Procedure of the Sufi Followers of the Ilkhanid Era, Islamic Art, 2020; 16(37): 17. magiran.com/p2169677
امین نادری رمضان آباد، علی بحرانی پور، هوشنگ خسروبیگی، بهادر قیم، "ساختار فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاه ها در فرآیند رشد مریدان صوفیه ایلخانان ایران"، نشریه مطالعات هنر اسلامی 16، شماره 37 (1399): 17. magiran.com/p2169677
Amin Naderi Ramezan Abad, Ali Bahranipour , Hooshang Khosro Beygi, Bahador Ghayem, "The Cultural, Artistic and Economic Structure of Monasteries in the Developing Procedure of the Sufi Followers of the Ilkhanid Era", Islamic Art 16, no.37 (2020): 17. magiran.com/p2169677
امین نادری رمضان آباد، علی بحرانی پور، هوشنگ خسروبیگی، بهادر قیم، (1399). 'ساختار فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاه ها در فرآیند رشد مریدان صوفیه ایلخانان ایران'، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 16(37)، صص.17. magiran.com/p2169677
Amin Naderi Ramezan Abad, Ali Bahranipour , Hooshang Khosro Beygi, Bahador Ghayem, (2020). 'The Cultural, Artistic and Economic Structure of Monasteries in the Developing Procedure of the Sufi Followers of the Ilkhanid Era', Islamic Art, 16(37), pp.17. magiran.com/p2169677
امین نادری رمضان آباد؛ علی بحرانی پور؛ هوشنگ خسروبیگی؛ بهادر قیم. "ساختار فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاه ها در فرآیند رشد مریدان صوفیه ایلخانان ایران". نشریه مطالعات هنر اسلامی، 16 ،37 ، 1399، 17. magiran.com/p2169677
Amin Naderi Ramezan Abad; Ali Bahranipour ; Hooshang Khosro Beygi; Bahador Ghayem. "The Cultural, Artistic and Economic Structure of Monasteries in the Developing Procedure of the Sufi Followers of the Ilkhanid Era", Islamic Art, 16, 37, 2020, 17. magiran.com/p2169677
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال