ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا شوندی، سید مجتبی سجادی، رویا سلطانی، (1399). شبیه سازی سیستم ترخیص با رضایت شخصی بیماران به منظور بهبود عملکرد مرکز اورژانس، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 17(2)، 54-59. magiran.com/p2169682
Zahra Shavandi, Seyed Mojtaba Sajadi, Roya Siolatan, (2020). Simulation of Discharging System with Personal Decision in Khatam Al-Anbia Hospital, Tehran, Iran, Health Information Management, 17(2), 54-59. magiran.com/p2169682
زهرا شوندی، سید مجتبی سجادی، رویا سلطانی، شبیه سازی سیستم ترخیص با رضایت شخصی بیماران به منظور بهبود عملکرد مرکز اورژانس. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1399؛ 17(2): 54-59. magiran.com/p2169682
Zahra Shavandi, Seyed Mojtaba Sajadi, Roya Siolatan, Simulation of Discharging System with Personal Decision in Khatam Al-Anbia Hospital, Tehran, Iran, Health Information Management, 2020; 17(2): 54-59. magiran.com/p2169682
زهرا شوندی، سید مجتبی سجادی، رویا سلطانی، "شبیه سازی سیستم ترخیص با رضایت شخصی بیماران به منظور بهبود عملکرد مرکز اورژانس"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 17، شماره 2 (1399): 54-59. magiran.com/p2169682
Zahra Shavandi, Seyed Mojtaba Sajadi, Roya Siolatan, "Simulation of Discharging System with Personal Decision in Khatam Al-Anbia Hospital, Tehran, Iran", Health Information Management 17, no.2 (2020): 54-59. magiran.com/p2169682
زهرا شوندی، سید مجتبی سجادی، رویا سلطانی، (1399). 'شبیه سازی سیستم ترخیص با رضایت شخصی بیماران به منظور بهبود عملکرد مرکز اورژانس'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 17(2)، صص.54-59. magiran.com/p2169682
Zahra Shavandi, Seyed Mojtaba Sajadi, Roya Siolatan, (2020). 'Simulation of Discharging System with Personal Decision in Khatam Al-Anbia Hospital, Tehran, Iran', Health Information Management, 17(2), pp.54-59. magiran.com/p2169682
زهرا شوندی؛ سید مجتبی سجادی؛ رویا سلطانی. "شبیه سازی سیستم ترخیص با رضایت شخصی بیماران به منظور بهبود عملکرد مرکز اورژانس". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 17 ،2 ، 1399، 54-59. magiran.com/p2169682
Zahra Shavandi; Seyed Mojtaba Sajadi; Roya Siolatan. "Simulation of Discharging System with Personal Decision in Khatam Al-Anbia Hospital, Tehran, Iran", Health Information Management, 17, 2, 2020, 54-59. magiran.com/p2169682
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال