ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملکی رضایی حقیقی، فرشید دانش، خدیجه شبانکاره، علی حمیدی ، (1399). انتشارات علمی پژوهشگران ایرانی بیماری های ایسکمیک قلبی بر اساس شاخص های نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 17(2)، 80-86. magiran.com/p2169686
Molkey Rezaei Haghighi, Farshid Danesh, Khadijeh Shabankareh, Ali Hamidi, (2020). Assessment of Scientific Publications of Iranian Researchers in the Field of Myocardial Ischemia Diseases Based on the Indicators of Ideational Influence and Social Influence, Health Information Management, 17(2), 80-86. magiran.com/p2169686
ملکی رضایی حقیقی، فرشید دانش، خدیجه شبانکاره، علی حمیدی ، انتشارات علمی پژوهشگران ایرانی بیماری های ایسکمیک قلبی بر اساس شاخص های نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1399؛ 17(2): 80-86. magiran.com/p2169686
Molkey Rezaei Haghighi, Farshid Danesh, Khadijeh Shabankareh, Ali Hamidi, Assessment of Scientific Publications of Iranian Researchers in the Field of Myocardial Ischemia Diseases Based on the Indicators of Ideational Influence and Social Influence, Health Information Management, 2020; 17(2): 80-86. magiran.com/p2169686
ملکی رضایی حقیقی، فرشید دانش، خدیجه شبانکاره، علی حمیدی ، "انتشارات علمی پژوهشگران ایرانی بیماری های ایسکمیک قلبی بر اساس شاخص های نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 17، شماره 2 (1399): 80-86. magiran.com/p2169686
Molkey Rezaei Haghighi, Farshid Danesh, Khadijeh Shabankareh, Ali Hamidi, "Assessment of Scientific Publications of Iranian Researchers in the Field of Myocardial Ischemia Diseases Based on the Indicators of Ideational Influence and Social Influence", Health Information Management 17, no.2 (2020): 80-86. magiran.com/p2169686
ملکی رضایی حقیقی، فرشید دانش، خدیجه شبانکاره، علی حمیدی ، (1399). 'انتشارات علمی پژوهشگران ایرانی بیماری های ایسکمیک قلبی بر اساس شاخص های نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 17(2)، صص.80-86. magiran.com/p2169686
Molkey Rezaei Haghighi, Farshid Danesh, Khadijeh Shabankareh, Ali Hamidi, (2020). 'Assessment of Scientific Publications of Iranian Researchers in the Field of Myocardial Ischemia Diseases Based on the Indicators of Ideational Influence and Social Influence', Health Information Management, 17(2), pp.80-86. magiran.com/p2169686
ملکی رضایی حقیقی؛ فرشید دانش؛ خدیجه شبانکاره؛ علی حمیدی . "انتشارات علمی پژوهشگران ایرانی بیماری های ایسکمیک قلبی بر اساس شاخص های نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 17 ،2 ، 1399، 80-86. magiran.com/p2169686
Molkey Rezaei Haghighi; Farshid Danesh; Khadijeh Shabankareh; Ali Hamidi. "Assessment of Scientific Publications of Iranian Researchers in the Field of Myocardial Ischemia Diseases Based on the Indicators of Ideational Influence and Social Influence", Health Information Management, 17, 2, 2020, 80-86. magiran.com/p2169686
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال