ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد دهدهجانی، احمد زارع ابرقویی، (1397). بررسی نقوش سپرهای جنگی در نگاره های شاهنامه بایسنقری و طهماسبی، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 14(32)، 132-145. magiran.com/p2169752
Javad Dahdahjani, Ahmad Zare Abarghouei, (2018). Studying the Motifs on Shields in Miniatures of Baysonghor and Shah Tahmasp Shahname, Islamic Art, 14(32), 132-145. magiran.com/p2169752
جواد دهدهجانی، احمد زارع ابرقویی، بررسی نقوش سپرهای جنگی در نگاره های شاهنامه بایسنقری و طهماسبی. نشریه مطالعات هنر اسلامی، 1397؛ 14(32): 132-145. magiran.com/p2169752
Javad Dahdahjani, Ahmad Zare Abarghouei, Studying the Motifs on Shields in Miniatures of Baysonghor and Shah Tahmasp Shahname, Islamic Art, 2018; 14(32): 132-145. magiran.com/p2169752
جواد دهدهجانی، احمد زارع ابرقویی، "بررسی نقوش سپرهای جنگی در نگاره های شاهنامه بایسنقری و طهماسبی"، نشریه مطالعات هنر اسلامی 14، شماره 32 (1397): 132-145. magiran.com/p2169752
Javad Dahdahjani, Ahmad Zare Abarghouei, "Studying the Motifs on Shields in Miniatures of Baysonghor and Shah Tahmasp Shahname", Islamic Art 14, no.32 (2018): 132-145. magiran.com/p2169752
جواد دهدهجانی، احمد زارع ابرقویی، (1397). 'بررسی نقوش سپرهای جنگی در نگاره های شاهنامه بایسنقری و طهماسبی'، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 14(32)، صص.132-145. magiran.com/p2169752
Javad Dahdahjani, Ahmad Zare Abarghouei, (2018). 'Studying the Motifs on Shields in Miniatures of Baysonghor and Shah Tahmasp Shahname', Islamic Art, 14(32), pp.132-145. magiran.com/p2169752
جواد دهدهجانی؛ احمد زارع ابرقویی. "بررسی نقوش سپرهای جنگی در نگاره های شاهنامه بایسنقری و طهماسبی". نشریه مطالعات هنر اسلامی، 14 ،32 ، 1397، 132-145. magiran.com/p2169752
Javad Dahdahjani; Ahmad Zare Abarghouei. "Studying the Motifs on Shields in Miniatures of Baysonghor and Shah Tahmasp Shahname", Islamic Art, 14, 32, 2018, 132-145. magiran.com/p2169752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال