ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی عالمی، معصومه اسمعیل زاده، رضا اسماعیلی، محمد مطلبی، علی اکرامی نوقابی، مریم صابری، (1399). تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر قصد باروری زنان تک فرزند: یک مطالعه کارآزمایی در عرصه، فصلنامه افق دانش، 26(3)، 212-227. magiran.com/p2169869
Ali Alami, Masomeh Esmailzade, Reza Esmaeili, Mohammad Matlabi, Ali Ekrami Noghabi, Maryam Saberi, (2020). Effectiveness of an Educational Intervention Based on the Theory of Planned Behavior on Fertility Intention of Single-child Women: A Field Trial Study, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 26(3), 212-227. magiran.com/p2169869
علی عالمی، معصومه اسمعیل زاده، رضا اسماعیلی، محمد مطلبی، علی اکرامی نوقابی، مریم صابری، تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر قصد باروری زنان تک فرزند: یک مطالعه کارآزمایی در عرصه. فصلنامه افق دانش، 1399؛ 26(3): 212-227. magiran.com/p2169869
Ali Alami, Masomeh Esmailzade, Reza Esmaeili, Mohammad Matlabi, Ali Ekrami Noghabi, Maryam Saberi, Effectiveness of an Educational Intervention Based on the Theory of Planned Behavior on Fertility Intention of Single-child Women: A Field Trial Study, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 2020; 26(3): 212-227. magiran.com/p2169869
علی عالمی، معصومه اسمعیل زاده، رضا اسماعیلی، محمد مطلبی، علی اکرامی نوقابی، مریم صابری، "تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر قصد باروری زنان تک فرزند: یک مطالعه کارآزمایی در عرصه"، فصلنامه افق دانش 26، شماره 3 (1399): 212-227. magiran.com/p2169869
Ali Alami, Masomeh Esmailzade, Reza Esmaeili, Mohammad Matlabi, Ali Ekrami Noghabi, Maryam Saberi, "Effectiveness of an Educational Intervention Based on the Theory of Planned Behavior on Fertility Intention of Single-child Women: A Field Trial Study", Quarterly of Horizon of Medical Sciences 26, no.3 (2020): 212-227. magiran.com/p2169869
علی عالمی، معصومه اسمعیل زاده، رضا اسماعیلی، محمد مطلبی، علی اکرامی نوقابی، مریم صابری، (1399). 'تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر قصد باروری زنان تک فرزند: یک مطالعه کارآزمایی در عرصه'، فصلنامه افق دانش، 26(3)، صص.212-227. magiran.com/p2169869
Ali Alami, Masomeh Esmailzade, Reza Esmaeili, Mohammad Matlabi, Ali Ekrami Noghabi, Maryam Saberi, (2020). 'Effectiveness of an Educational Intervention Based on the Theory of Planned Behavior on Fertility Intention of Single-child Women: A Field Trial Study', Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 26(3), pp.212-227. magiran.com/p2169869
علی عالمی؛ معصومه اسمعیل زاده؛ رضا اسماعیلی؛ محمد مطلبی؛ علی اکرامی نوقابی؛ مریم صابری. "تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر قصد باروری زنان تک فرزند: یک مطالعه کارآزمایی در عرصه". فصلنامه افق دانش، 26 ،3 ، 1399، 212-227. magiran.com/p2169869
Ali Alami; Masomeh Esmailzade; Reza Esmaeili; Mohammad Matlabi; Ali Ekrami Noghabi; Maryam Saberi. "Effectiveness of an Educational Intervention Based on the Theory of Planned Behavior on Fertility Intention of Single-child Women: A Field Trial Study", Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 26, 3, 2020, 212-227. magiran.com/p2169869
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال