ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا حدادپور، هاجر عباس زاده، پروین فرزانگی، (1399). اثر سه روش درمانی، تمرین، ازون و سلول های بنیادی بر بیان ژن MEF-2C و سطوح Myostatin بافت عضله رانی در مدل موش های آرتروزی، فصلنامه افق دانش، 26(3)، 260-275. magiran.com/p2169872
Zahra Haddadpour, Hajar Abbaszadeh, Parvin Farzanegi, (2020). Effect of Three Therapeutic Methods of Exercise, Ozone, and Stem Cells on the MEF2C Expression and Myostatin Levels in Femoral Muscle Tissue of the Osteoarthritis Rats, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 26(3), 260-275. magiran.com/p2169872
زهرا حدادپور، هاجر عباس زاده، پروین فرزانگی، اثر سه روش درمانی، تمرین، ازون و سلول های بنیادی بر بیان ژن MEF-2C و سطوح Myostatin بافت عضله رانی در مدل موش های آرتروزی. فصلنامه افق دانش، 1399؛ 26(3): 260-275. magiran.com/p2169872
Zahra Haddadpour, Hajar Abbaszadeh, Parvin Farzanegi, Effect of Three Therapeutic Methods of Exercise, Ozone, and Stem Cells on the MEF2C Expression and Myostatin Levels in Femoral Muscle Tissue of the Osteoarthritis Rats, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 2020; 26(3): 260-275. magiran.com/p2169872
زهرا حدادپور، هاجر عباس زاده، پروین فرزانگی، "اثر سه روش درمانی، تمرین، ازون و سلول های بنیادی بر بیان ژن MEF-2C و سطوح Myostatin بافت عضله رانی در مدل موش های آرتروزی"، فصلنامه افق دانش 26، شماره 3 (1399): 260-275. magiran.com/p2169872
Zahra Haddadpour, Hajar Abbaszadeh, Parvin Farzanegi, "Effect of Three Therapeutic Methods of Exercise, Ozone, and Stem Cells on the MEF2C Expression and Myostatin Levels in Femoral Muscle Tissue of the Osteoarthritis Rats", Quarterly of Horizon of Medical Sciences 26, no.3 (2020): 260-275. magiran.com/p2169872
زهرا حدادپور، هاجر عباس زاده، پروین فرزانگی، (1399). 'اثر سه روش درمانی، تمرین، ازون و سلول های بنیادی بر بیان ژن MEF-2C و سطوح Myostatin بافت عضله رانی در مدل موش های آرتروزی'، فصلنامه افق دانش، 26(3)، صص.260-275. magiran.com/p2169872
Zahra Haddadpour, Hajar Abbaszadeh, Parvin Farzanegi, (2020). 'Effect of Three Therapeutic Methods of Exercise, Ozone, and Stem Cells on the MEF2C Expression and Myostatin Levels in Femoral Muscle Tissue of the Osteoarthritis Rats', Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 26(3), pp.260-275. magiran.com/p2169872
زهرا حدادپور؛ هاجر عباس زاده؛ پروین فرزانگی. "اثر سه روش درمانی، تمرین، ازون و سلول های بنیادی بر بیان ژن MEF-2C و سطوح Myostatin بافت عضله رانی در مدل موش های آرتروزی". فصلنامه افق دانش، 26 ،3 ، 1399، 260-275. magiran.com/p2169872
Zahra Haddadpour; Hajar Abbaszadeh; Parvin Farzanegi. "Effect of Three Therapeutic Methods of Exercise, Ozone, and Stem Cells on the MEF2C Expression and Myostatin Levels in Femoral Muscle Tissue of the Osteoarthritis Rats", Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 26, 3, 2020, 260-275. magiran.com/p2169872
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال