ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباسعلی شهابی، پروین احتشام زاده، پرویز عسگری، بهنام مکوندی، (1399). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تصویرسازی ذهنی هدایت شده بر تاب آوری بیماران قلبی مراجعه کننده به بخش بازتوانی قلب، فصلنامه افق دانش، 26(3)، 276-297. magiran.com/p2169873
Abbasali Shahabi, Parvin Ehteshamzadeh, Parviz Asgari, Behnam Makvandi, (2020). Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Guided Imagery on the Resilience of Cardiac Disease Patients Referring to the Heart Rehabilitation Department, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 26(3), 276-297. magiran.com/p2169873
عباسعلی شهابی، پروین احتشام زاده، پرویز عسگری، بهنام مکوندی، مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تصویرسازی ذهنی هدایت شده بر تاب آوری بیماران قلبی مراجعه کننده به بخش بازتوانی قلب. فصلنامه افق دانش، 1399؛ 26(3): 276-297. magiran.com/p2169873
Abbasali Shahabi, Parvin Ehteshamzadeh, Parviz Asgari, Behnam Makvandi, Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Guided Imagery on the Resilience of Cardiac Disease Patients Referring to the Heart Rehabilitation Department, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 2020; 26(3): 276-297. magiran.com/p2169873
عباسعلی شهابی، پروین احتشام زاده، پرویز عسگری، بهنام مکوندی، "مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تصویرسازی ذهنی هدایت شده بر تاب آوری بیماران قلبی مراجعه کننده به بخش بازتوانی قلب"، فصلنامه افق دانش 26، شماره 3 (1399): 276-297. magiran.com/p2169873
Abbasali Shahabi, Parvin Ehteshamzadeh, Parviz Asgari, Behnam Makvandi, "Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Guided Imagery on the Resilience of Cardiac Disease Patients Referring to the Heart Rehabilitation Department", Quarterly of Horizon of Medical Sciences 26, no.3 (2020): 276-297. magiran.com/p2169873
عباسعلی شهابی، پروین احتشام زاده، پرویز عسگری، بهنام مکوندی، (1399). 'مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تصویرسازی ذهنی هدایت شده بر تاب آوری بیماران قلبی مراجعه کننده به بخش بازتوانی قلب'، فصلنامه افق دانش، 26(3)، صص.276-297. magiran.com/p2169873
Abbasali Shahabi, Parvin Ehteshamzadeh, Parviz Asgari, Behnam Makvandi, (2020). 'Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Guided Imagery on the Resilience of Cardiac Disease Patients Referring to the Heart Rehabilitation Department', Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 26(3), pp.276-297. magiran.com/p2169873
عباسعلی شهابی؛ پروین احتشام زاده؛ پرویز عسگری؛ بهنام مکوندی. "مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تصویرسازی ذهنی هدایت شده بر تاب آوری بیماران قلبی مراجعه کننده به بخش بازتوانی قلب". فصلنامه افق دانش، 26 ،3 ، 1399، 276-297. magiran.com/p2169873
Abbasali Shahabi; Parvin Ehteshamzadeh; Parviz Asgari; Behnam Makvandi. "Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Guided Imagery on the Resilience of Cardiac Disease Patients Referring to the Heart Rehabilitation Department", Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 26, 3, 2020, 276-297. magiran.com/p2169873
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال