ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر مینا محمدی وکیل، (1399). تاثیرات وجوه بصری و مفهومی آینه کاری حرم حضرت شاهچراغ (ع) بر آثار هنری معاصر (مطالعه موردی آثار منیر فرمانفرماییان)، فصلنامه شیعه شناسی، 17(68)، 103. magiran.com/p2169903
Dr. Mina Muhammadi Wakil, (2020). The Effects of Visual and Conceptual Aspects of Mirror-Works in Shah-Cheragh’s Shrine on the Contemporary Artistic Works (Case Study of Munir Farmanfarmaiyan’s Works), Shiite Studies, 17(68), 103. magiran.com/p2169903
دکتر مینا محمدی وکیل، تاثیرات وجوه بصری و مفهومی آینه کاری حرم حضرت شاهچراغ (ع) بر آثار هنری معاصر (مطالعه موردی آثار منیر فرمانفرماییان). فصلنامه شیعه شناسی، 1399؛ 17(68): 103. magiran.com/p2169903
Dr. Mina Muhammadi Wakil, The Effects of Visual and Conceptual Aspects of Mirror-Works in Shah-Cheragh’s Shrine on the Contemporary Artistic Works (Case Study of Munir Farmanfarmaiyan’s Works), Shiite Studies, 2020; 17(68): 103. magiran.com/p2169903
دکتر مینا محمدی وکیل، "تاثیرات وجوه بصری و مفهومی آینه کاری حرم حضرت شاهچراغ (ع) بر آثار هنری معاصر (مطالعه موردی آثار منیر فرمانفرماییان)"، فصلنامه شیعه شناسی 17، شماره 68 (1399): 103. magiran.com/p2169903
Dr. Mina Muhammadi Wakil, "The Effects of Visual and Conceptual Aspects of Mirror-Works in Shah-Cheragh’s Shrine on the Contemporary Artistic Works (Case Study of Munir Farmanfarmaiyan’s Works)", Shiite Studies 17, no.68 (2020): 103. magiran.com/p2169903
دکتر مینا محمدی وکیل، (1399). 'تاثیرات وجوه بصری و مفهومی آینه کاری حرم حضرت شاهچراغ (ع) بر آثار هنری معاصر (مطالعه موردی آثار منیر فرمانفرماییان)'، فصلنامه شیعه شناسی، 17(68)، صص.103. magiran.com/p2169903
Dr. Mina Muhammadi Wakil, (2020). 'The Effects of Visual and Conceptual Aspects of Mirror-Works in Shah-Cheragh’s Shrine on the Contemporary Artistic Works (Case Study of Munir Farmanfarmaiyan’s Works)', Shiite Studies, 17(68), pp.103. magiran.com/p2169903
دکتر مینا محمدی وکیل. "تاثیرات وجوه بصری و مفهومی آینه کاری حرم حضرت شاهچراغ (ع) بر آثار هنری معاصر (مطالعه موردی آثار منیر فرمانفرماییان)". فصلنامه شیعه شناسی، 17 ،68 ، 1399، 103. magiran.com/p2169903
Dr. Mina Muhammadi Wakil. "The Effects of Visual and Conceptual Aspects of Mirror-Works in Shah-Cheragh’s Shrine on the Contemporary Artistic Works (Case Study of Munir Farmanfarmaiyan’s Works)", Shiite Studies, 17, 68, 2020, 103. magiran.com/p2169903
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال