ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر یوسف خانمحمدی، امان الله شفایی، (1399). مطالعه مقایسه ای مساله مشروعیت در اندیشه و عمل اسلام گرایان شیعه و اخوانی در افغانستان، فصلنامه شیعه شناسی، 17(68)، 127. magiran.com/p2169916
Dr. Yusof Khan-Muhammadi, Aman Allah Shafa’ie, (2020). A Comparative Study on “Legitimacy” in the Thought and Practice of the Shiite and Ikhawanid Islamists in Afghanistan, Shiite Studies, 17(68), 127. magiran.com/p2169916
دکتر یوسف خانمحمدی، امان الله شفایی، مطالعه مقایسه ای مساله مشروعیت در اندیشه و عمل اسلام گرایان شیعه و اخوانی در افغانستان. فصلنامه شیعه شناسی، 1399؛ 17(68): 127. magiran.com/p2169916
Dr. Yusof Khan-Muhammadi, Aman Allah Shafa’ie, A Comparative Study on “Legitimacy” in the Thought and Practice of the Shiite and Ikhawanid Islamists in Afghanistan, Shiite Studies, 2020; 17(68): 127. magiran.com/p2169916
دکتر یوسف خانمحمدی، امان الله شفایی، "مطالعه مقایسه ای مساله مشروعیت در اندیشه و عمل اسلام گرایان شیعه و اخوانی در افغانستان"، فصلنامه شیعه شناسی 17، شماره 68 (1399): 127. magiran.com/p2169916
Dr. Yusof Khan-Muhammadi, Aman Allah Shafa’ie, "A Comparative Study on “Legitimacy” in the Thought and Practice of the Shiite and Ikhawanid Islamists in Afghanistan", Shiite Studies 17, no.68 (2020): 127. magiran.com/p2169916
دکتر یوسف خانمحمدی، امان الله شفایی، (1399). 'مطالعه مقایسه ای مساله مشروعیت در اندیشه و عمل اسلام گرایان شیعه و اخوانی در افغانستان'، فصلنامه شیعه شناسی، 17(68)، صص.127. magiran.com/p2169916
Dr. Yusof Khan-Muhammadi, Aman Allah Shafa’ie, (2020). 'A Comparative Study on “Legitimacy” in the Thought and Practice of the Shiite and Ikhawanid Islamists in Afghanistan', Shiite Studies, 17(68), pp.127. magiran.com/p2169916
دکتر یوسف خانمحمدی؛ امان الله شفایی. "مطالعه مقایسه ای مساله مشروعیت در اندیشه و عمل اسلام گرایان شیعه و اخوانی در افغانستان". فصلنامه شیعه شناسی، 17 ،68 ، 1399، 127. magiran.com/p2169916
Dr. Yusof Khan-Muhammadi; Aman Allah Shafa’ie. "A Comparative Study on “Legitimacy” in the Thought and Practice of the Shiite and Ikhawanid Islamists in Afghanistan", Shiite Studies, 17, 68, 2020, 127. magiran.com/p2169916
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال