ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا فاضلی، فاطمه شریفی زارچی ، (1399). اصول ناظر بر محتوای پرورش خودآگاهی در نوجوانان با تاکید بر منابع اسلامی، نشریه مطالعات اسلامی زنان و خانواده، 7(12)، 77. magiran.com/p2169958
Parisa Fazeli, Fatemeh Sharifi Zarchi, (2020). Principles Governing the Content of Self-Awareness Cultivation in Adolescents with an Emphasis on Islamic Sources, , 7(12), 77. magiran.com/p2169958
پریسا فاضلی، فاطمه شریفی زارچی ، اصول ناظر بر محتوای پرورش خودآگاهی در نوجوانان با تاکید بر منابع اسلامی. نشریه مطالعات اسلامی زنان و خانواده، 1399؛ 7(12): 77. magiran.com/p2169958
Parisa Fazeli, Fatemeh Sharifi Zarchi, Principles Governing the Content of Self-Awareness Cultivation in Adolescents with an Emphasis on Islamic Sources, , 2020; 7(12): 77. magiran.com/p2169958
پریسا فاضلی، فاطمه شریفی زارچی ، "اصول ناظر بر محتوای پرورش خودآگاهی در نوجوانان با تاکید بر منابع اسلامی"، نشریه مطالعات اسلامی زنان و خانواده 7، شماره 12 (1399): 77. magiran.com/p2169958
Parisa Fazeli, Fatemeh Sharifi Zarchi, "Principles Governing the Content of Self-Awareness Cultivation in Adolescents with an Emphasis on Islamic Sources", 7, no.12 (2020): 77. magiran.com/p2169958
پریسا فاضلی، فاطمه شریفی زارچی ، (1399). 'اصول ناظر بر محتوای پرورش خودآگاهی در نوجوانان با تاکید بر منابع اسلامی'، نشریه مطالعات اسلامی زنان و خانواده، 7(12)، صص.77. magiran.com/p2169958
Parisa Fazeli, Fatemeh Sharifi Zarchi, (2020). 'Principles Governing the Content of Self-Awareness Cultivation in Adolescents with an Emphasis on Islamic Sources', , 7(12), pp.77. magiran.com/p2169958
پریسا فاضلی؛ فاطمه شریفی زارچی . "اصول ناظر بر محتوای پرورش خودآگاهی در نوجوانان با تاکید بر منابع اسلامی". نشریه مطالعات اسلامی زنان و خانواده، 7 ،12 ، 1399، 77. magiran.com/p2169958
Parisa Fazeli; Fatemeh Sharifi Zarchi. "Principles Governing the Content of Self-Awareness Cultivation in Adolescents with an Emphasis on Islamic Sources", , 7, 12, 2020, 77. magiran.com/p2169958
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال