ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم مرتضوی، (1399). تاثیر آسپیرین با دوز کم بر روی میزان حاملگی در سیکل های فریز ذوب انتقال جنین :یک کارآزمایی بالینی، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(9)، 693-700. magiran.com/p2170087
Robab Davar, Soheila Pourmasumi, Banafsheh Mohammadi, Maryam Mortazavi Lahijani, (2020). The effect of low-dose aspirin on the pregnancy rate in frozen-thawed embryo transfer cycles: A randomized clinical trial, International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(9), 693-700. magiran.com/p2170087
مریم مرتضوی، تاثیر آسپیرین با دوز کم بر روی میزان حاملگی در سیکل های فریز ذوب انتقال جنین :یک کارآزمایی بالینی. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1399؛ 18(9): 693-700. magiran.com/p2170087
Robab Davar, Soheila Pourmasumi, Banafsheh Mohammadi, Maryam Mortazavi Lahijani, The effect of low-dose aspirin on the pregnancy rate in frozen-thawed embryo transfer cycles: A randomized clinical trial, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2020; 18(9): 693-700. magiran.com/p2170087
مریم مرتضوی، "تاثیر آسپیرین با دوز کم بر روی میزان حاملگی در سیکل های فریز ذوب انتقال جنین :یک کارآزمایی بالینی"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 18، شماره 9 (1399): 693-700. magiran.com/p2170087
Robab Davar, Soheila Pourmasumi, Banafsheh Mohammadi, Maryam Mortazavi Lahijani, "The effect of low-dose aspirin on the pregnancy rate in frozen-thawed embryo transfer cycles: A randomized clinical trial", International Journal of Reproductive BioMedicine 18, no.9 (2020): 693-700. magiran.com/p2170087
مریم مرتضوی، (1399). 'تاثیر آسپیرین با دوز کم بر روی میزان حاملگی در سیکل های فریز ذوب انتقال جنین :یک کارآزمایی بالینی'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(9)، صص.693-700. magiran.com/p2170087
Robab Davar, Soheila Pourmasumi, Banafsheh Mohammadi, Maryam Mortazavi Lahijani, (2020). 'The effect of low-dose aspirin on the pregnancy rate in frozen-thawed embryo transfer cycles: A randomized clinical trial', International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(9), pp.693-700. magiran.com/p2170087
مریم مرتضوی. "تاثیر آسپیرین با دوز کم بر روی میزان حاملگی در سیکل های فریز ذوب انتقال جنین :یک کارآزمایی بالینی". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18 ،9 ، 1399، 693-700. magiran.com/p2170087
Robab Davar; Soheila Pourmasumi; Banafsheh Mohammadi; Maryam Mortazavi Lahijani. "The effect of low-dose aspirin on the pregnancy rate in frozen-thawed embryo transfer cycles: A randomized clinical trial", International Journal of Reproductive BioMedicine, 18, 9, 2020, 693-700. magiran.com/p2170087
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال