ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
، (1399). ارزیابی بیان Vegfa و Lif در زمان پذیرش آندومتری در مدل موش دیابتی تحت درمان با متفورمین و پیوگلیتازون، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(9)، 713-722. magiran.com/p2170089
Ronak Zarei, Roshanak Aboutorabi, Bahman Rashidi, Nahid Eskandari, Parvaneh Nikpour, (2020). Evaluation of vascular endothelial growth factor A and leukemia inhibitory factor expressions at the time of implantation in diabetic rats following treatment with Metformin and Pioglitazone, International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(9), 713-722. magiran.com/p2170089
، ارزیابی بیان Vegfa و Lif در زمان پذیرش آندومتری در مدل موش دیابتی تحت درمان با متفورمین و پیوگلیتازون. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1399؛ 18(9): 713-722. magiran.com/p2170089
Ronak Zarei, Roshanak Aboutorabi, Bahman Rashidi, Nahid Eskandari, Parvaneh Nikpour, Evaluation of vascular endothelial growth factor A and leukemia inhibitory factor expressions at the time of implantation in diabetic rats following treatment with Metformin and Pioglitazone, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2020; 18(9): 713-722. magiran.com/p2170089
، "ارزیابی بیان Vegfa و Lif در زمان پذیرش آندومتری در مدل موش دیابتی تحت درمان با متفورمین و پیوگلیتازون"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 18، شماره 9 (1399): 713-722. magiran.com/p2170089
Ronak Zarei, Roshanak Aboutorabi, Bahman Rashidi, Nahid Eskandari, Parvaneh Nikpour, "Evaluation of vascular endothelial growth factor A and leukemia inhibitory factor expressions at the time of implantation in diabetic rats following treatment with Metformin and Pioglitazone", International Journal of Reproductive BioMedicine 18, no.9 (2020): 713-722. magiran.com/p2170089
، (1399). 'ارزیابی بیان Vegfa و Lif در زمان پذیرش آندومتری در مدل موش دیابتی تحت درمان با متفورمین و پیوگلیتازون'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(9)، صص.713-722. magiran.com/p2170089
Ronak Zarei, Roshanak Aboutorabi, Bahman Rashidi, Nahid Eskandari, Parvaneh Nikpour, (2020). 'Evaluation of vascular endothelial growth factor A and leukemia inhibitory factor expressions at the time of implantation in diabetic rats following treatment with Metformin and Pioglitazone', International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(9), pp.713-722. magiran.com/p2170089
. "ارزیابی بیان Vegfa و Lif در زمان پذیرش آندومتری در مدل موش دیابتی تحت درمان با متفورمین و پیوگلیتازون". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18 ،9 ، 1399، 713-722. magiran.com/p2170089
Ronak Zarei; Roshanak Aboutorabi; Bahman Rashidi; Nahid Eskandari; Parvaneh Nikpour. "Evaluation of vascular endothelial growth factor A and leukemia inhibitory factor expressions at the time of implantation in diabetic rats following treatment with Metformin and Pioglitazone", International Journal of Reproductive BioMedicine, 18, 9, 2020, 713-722. magiran.com/p2170089
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال