ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
، (1399). تغییرات اپیژنتیک و ظرفیت تکامل تخمک در طی روند بلوغ آزمایشگاهی با استفاده از عصاره هیدروالکلی سیاه دانه در موش های سالم و مدل تخمدان پلی کیستیک بهبود پیدا می کند: یک مطالعه تجربی، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(9)، 733-746. magiran.com/p2170091
Fatemeh Eini, Khojasteh Joharchi, Maryam Azizi Kutenaei, Pegah Mousavi, (2020). Improvement in the epigenetic modification and development competence in PCOS mice oocytes by hydro-alcoholic extract of Nigella sativa during in-vitro maturation: An experimental study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(9), 733-746. magiran.com/p2170091
، تغییرات اپیژنتیک و ظرفیت تکامل تخمک در طی روند بلوغ آزمایشگاهی با استفاده از عصاره هیدروالکلی سیاه دانه در موش های سالم و مدل تخمدان پلی کیستیک بهبود پیدا می کند: یک مطالعه تجربی. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1399؛ 18(9): 733-746. magiran.com/p2170091
Fatemeh Eini, Khojasteh Joharchi, Maryam Azizi Kutenaei, Pegah Mousavi, Improvement in the epigenetic modification and development competence in PCOS mice oocytes by hydro-alcoholic extract of Nigella sativa during in-vitro maturation: An experimental study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2020; 18(9): 733-746. magiran.com/p2170091
، "تغییرات اپیژنتیک و ظرفیت تکامل تخمک در طی روند بلوغ آزمایشگاهی با استفاده از عصاره هیدروالکلی سیاه دانه در موش های سالم و مدل تخمدان پلی کیستیک بهبود پیدا می کند: یک مطالعه تجربی"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 18، شماره 9 (1399): 733-746. magiran.com/p2170091
Fatemeh Eini, Khojasteh Joharchi, Maryam Azizi Kutenaei, Pegah Mousavi, "Improvement in the epigenetic modification and development competence in PCOS mice oocytes by hydro-alcoholic extract of Nigella sativa during in-vitro maturation: An experimental study", International Journal of Reproductive BioMedicine 18, no.9 (2020): 733-746. magiran.com/p2170091
، (1399). 'تغییرات اپیژنتیک و ظرفیت تکامل تخمک در طی روند بلوغ آزمایشگاهی با استفاده از عصاره هیدروالکلی سیاه دانه در موش های سالم و مدل تخمدان پلی کیستیک بهبود پیدا می کند: یک مطالعه تجربی'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(9)، صص.733-746. magiran.com/p2170091
Fatemeh Eini, Khojasteh Joharchi, Maryam Azizi Kutenaei, Pegah Mousavi, (2020). 'Improvement in the epigenetic modification and development competence in PCOS mice oocytes by hydro-alcoholic extract of Nigella sativa during in-vitro maturation: An experimental study', International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(9), pp.733-746. magiran.com/p2170091
. "تغییرات اپیژنتیک و ظرفیت تکامل تخمک در طی روند بلوغ آزمایشگاهی با استفاده از عصاره هیدروالکلی سیاه دانه در موش های سالم و مدل تخمدان پلی کیستیک بهبود پیدا می کند: یک مطالعه تجربی". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18 ،9 ، 1399، 733-746. magiran.com/p2170091
Fatemeh Eini; Khojasteh Joharchi; Maryam Azizi Kutenaei; Pegah Mousavi. "Improvement in the epigenetic modification and development competence in PCOS mice oocytes by hydro-alcoholic extract of Nigella sativa during in-vitro maturation: An experimental study", International Journal of Reproductive BioMedicine, 18, 9, 2020, 733-746. magiran.com/p2170091
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال