ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
، (1399). آیا رسوراتول روی پارامترهای اسپرم آماده سازی شده و کیفیت کروماتین افراد نرموزوسپرمی و آستنوزوسپرمی قبل و بعد از فریز تاثیر دارد؟، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(9)، 755-764. magiran.com/p2170093
Masoomeh Mohammadzadeh, Mohammad Ali Khalili, Vahid Ramezani, Hamed Hamishehkar, Laleh Dehghan Marvast, Esmat Mangoli, Mahya Rajabi, Zhima Akhavan Sales, Ali Reza Talebi, (2020). Does resveratrol affect prepared sperm parameters and chromatin quality in normozoospermic and asthenozoospermic patients before and after freezing? A lab trial study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(9), 755-764. magiran.com/p2170093
، آیا رسوراتول روی پارامترهای اسپرم آماده سازی شده و کیفیت کروماتین افراد نرموزوسپرمی و آستنوزوسپرمی قبل و بعد از فریز تاثیر دارد؟. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1399؛ 18(9): 755-764. magiran.com/p2170093
Masoomeh Mohammadzadeh, Mohammad Ali Khalili, Vahid Ramezani, Hamed Hamishehkar, Laleh Dehghan Marvast, Esmat Mangoli, Mahya Rajabi, Zhima Akhavan Sales, Ali Reza Talebi, Does resveratrol affect prepared sperm parameters and chromatin quality in normozoospermic and asthenozoospermic patients before and after freezing? A lab trial study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2020; 18(9): 755-764. magiran.com/p2170093
، "آیا رسوراتول روی پارامترهای اسپرم آماده سازی شده و کیفیت کروماتین افراد نرموزوسپرمی و آستنوزوسپرمی قبل و بعد از فریز تاثیر دارد؟"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 18، شماره 9 (1399): 755-764. magiran.com/p2170093
Masoomeh Mohammadzadeh, Mohammad Ali Khalili, Vahid Ramezani, Hamed Hamishehkar, Laleh Dehghan Marvast, Esmat Mangoli, Mahya Rajabi, Zhima Akhavan Sales, Ali Reza Talebi, "Does resveratrol affect prepared sperm parameters and chromatin quality in normozoospermic and asthenozoospermic patients before and after freezing? A lab trial study", International Journal of Reproductive BioMedicine 18, no.9 (2020): 755-764. magiran.com/p2170093
، (1399). 'آیا رسوراتول روی پارامترهای اسپرم آماده سازی شده و کیفیت کروماتین افراد نرموزوسپرمی و آستنوزوسپرمی قبل و بعد از فریز تاثیر دارد؟'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(9)، صص.755-764. magiran.com/p2170093
Masoomeh Mohammadzadeh, Mohammad Ali Khalili, Vahid Ramezani, Hamed Hamishehkar, Laleh Dehghan Marvast, Esmat Mangoli, Mahya Rajabi, Zhima Akhavan Sales, Ali Reza Talebi, (2020). 'Does resveratrol affect prepared sperm parameters and chromatin quality in normozoospermic and asthenozoospermic patients before and after freezing? A lab trial study', International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(9), pp.755-764. magiran.com/p2170093
. "آیا رسوراتول روی پارامترهای اسپرم آماده سازی شده و کیفیت کروماتین افراد نرموزوسپرمی و آستنوزوسپرمی قبل و بعد از فریز تاثیر دارد؟". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18 ،9 ، 1399، 755-764. magiran.com/p2170093
Masoomeh Mohammadzadeh; Mohammad Ali Khalili; Vahid Ramezani; Hamed Hamishehkar; Laleh Dehghan Marvast; Esmat Mangoli; Mahya Rajabi; Zhima Akhavan Sales; Ali Reza Talebi. "Does resveratrol affect prepared sperm parameters and chromatin quality in normozoospermic and asthenozoospermic patients before and after freezing? A lab trial study", International Journal of Reproductive BioMedicine, 18, 9, 2020, 755-764. magiran.com/p2170093
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال