ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمزه امین طهماسبی، سید جمال الدین رضوی نسب، (1399). تحلیل عوامل موثر در توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به جای بنزین در سیستم حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از مدل پویاشناسی سیستم ها، پژوهشنامه حمل و نقل، 17(3)، 45-58. magiran.com/p2170156
Hamzeh Amin-Tahmasbi , Seyed Jamalaldin Razavinasab, (2020). Analysis of the Effective Variables of the Development of Use of Compressed Natural Gas (CNG) Instead of Gas in Iran's Road Transport System Using the System Dynamics Model, Journal of Transportation Research, 17(3), 45-58. magiran.com/p2170156
حمزه امین طهماسبی، سید جمال الدین رضوی نسب، تحلیل عوامل موثر در توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به جای بنزین در سیستم حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از مدل پویاشناسی سیستم ها. پژوهشنامه حمل و نقل، 1399؛ 17(3): 45-58. magiran.com/p2170156
Hamzeh Amin-Tahmasbi , Seyed Jamalaldin Razavinasab, Analysis of the Effective Variables of the Development of Use of Compressed Natural Gas (CNG) Instead of Gas in Iran's Road Transport System Using the System Dynamics Model, Journal of Transportation Research, 2020; 17(3): 45-58. magiran.com/p2170156
حمزه امین طهماسبی، سید جمال الدین رضوی نسب، "تحلیل عوامل موثر در توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به جای بنزین در سیستم حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از مدل پویاشناسی سیستم ها"، پژوهشنامه حمل و نقل 17، شماره 3 (1399): 45-58. magiran.com/p2170156
Hamzeh Amin-Tahmasbi , Seyed Jamalaldin Razavinasab, "Analysis of the Effective Variables of the Development of Use of Compressed Natural Gas (CNG) Instead of Gas in Iran's Road Transport System Using the System Dynamics Model", Journal of Transportation Research 17, no.3 (2020): 45-58. magiran.com/p2170156
حمزه امین طهماسبی، سید جمال الدین رضوی نسب، (1399). 'تحلیل عوامل موثر در توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به جای بنزین در سیستم حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از مدل پویاشناسی سیستم ها'، پژوهشنامه حمل و نقل، 17(3)، صص.45-58. magiran.com/p2170156
Hamzeh Amin-Tahmasbi , Seyed Jamalaldin Razavinasab, (2020). 'Analysis of the Effective Variables of the Development of Use of Compressed Natural Gas (CNG) Instead of Gas in Iran's Road Transport System Using the System Dynamics Model', Journal of Transportation Research, 17(3), pp.45-58. magiran.com/p2170156
حمزه امین طهماسبی؛ سید جمال الدین رضوی نسب. "تحلیل عوامل موثر در توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به جای بنزین در سیستم حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از مدل پویاشناسی سیستم ها". پژوهشنامه حمل و نقل، 17 ،3 ، 1399، 45-58. magiran.com/p2170156
Hamzeh Amin-Tahmasbi ; Seyed Jamalaldin Razavinasab. "Analysis of the Effective Variables of the Development of Use of Compressed Natural Gas (CNG) Instead of Gas in Iran's Road Transport System Using the System Dynamics Model", Journal of Transportation Research, 17, 3, 2020, 45-58. magiran.com/p2170156
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال