ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی نوابی، محمدکاظم شربتدار، غلامعلی شفابخش، (1399). بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک مقدار ریزدانه، سیمان، و مقاومت فشاری طرح اختلاط بهینه بتن غلتکی روسازی، پژوهشنامه حمل و نقل، 17(3)، 59-74. magiran.com/p2170157
Mahdi Navvabi, Mohammad Kazem Sharbatdar , Gholamali Shafabakhsh, (2020). Experimental Investigation of Common Effectiveness of Fine Aggregate, Cement, and Compressive Strength of Optimum Mix Design of Pavement Rolled Compacted Concrete, Journal of Transportation Research, 17(3), 59-74. magiran.com/p2170157
مهدی نوابی، محمدکاظم شربتدار، غلامعلی شفابخش، بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک مقدار ریزدانه، سیمان، و مقاومت فشاری طرح اختلاط بهینه بتن غلتکی روسازی. پژوهشنامه حمل و نقل، 1399؛ 17(3): 59-74. magiran.com/p2170157
Mahdi Navvabi, Mohammad Kazem Sharbatdar , Gholamali Shafabakhsh, Experimental Investigation of Common Effectiveness of Fine Aggregate, Cement, and Compressive Strength of Optimum Mix Design of Pavement Rolled Compacted Concrete, Journal of Transportation Research, 2020; 17(3): 59-74. magiran.com/p2170157
مهدی نوابی، محمدکاظم شربتدار، غلامعلی شفابخش، "بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک مقدار ریزدانه، سیمان، و مقاومت فشاری طرح اختلاط بهینه بتن غلتکی روسازی"، پژوهشنامه حمل و نقل 17، شماره 3 (1399): 59-74. magiran.com/p2170157
Mahdi Navvabi, Mohammad Kazem Sharbatdar , Gholamali Shafabakhsh, "Experimental Investigation of Common Effectiveness of Fine Aggregate, Cement, and Compressive Strength of Optimum Mix Design of Pavement Rolled Compacted Concrete", Journal of Transportation Research 17, no.3 (2020): 59-74. magiran.com/p2170157
مهدی نوابی، محمدکاظم شربتدار، غلامعلی شفابخش، (1399). 'بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک مقدار ریزدانه، سیمان، و مقاومت فشاری طرح اختلاط بهینه بتن غلتکی روسازی'، پژوهشنامه حمل و نقل، 17(3)، صص.59-74. magiran.com/p2170157
Mahdi Navvabi, Mohammad Kazem Sharbatdar , Gholamali Shafabakhsh, (2020). 'Experimental Investigation of Common Effectiveness of Fine Aggregate, Cement, and Compressive Strength of Optimum Mix Design of Pavement Rolled Compacted Concrete', Journal of Transportation Research, 17(3), pp.59-74. magiran.com/p2170157
مهدی نوابی؛ محمدکاظم شربتدار؛ غلامعلی شفابخش. "بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک مقدار ریزدانه، سیمان، و مقاومت فشاری طرح اختلاط بهینه بتن غلتکی روسازی". پژوهشنامه حمل و نقل، 17 ،3 ، 1399، 59-74. magiran.com/p2170157
Mahdi Navvabi; Mohammad Kazem Sharbatdar ; Gholamali Shafabakhsh. "Experimental Investigation of Common Effectiveness of Fine Aggregate, Cement, and Compressive Strength of Optimum Mix Design of Pavement Rolled Compacted Concrete", Journal of Transportation Research, 17, 3, 2020, 59-74. magiran.com/p2170157
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال