ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین الوانچی، نادر مقدم، سید محمدتقی حسینی، (1399). بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر گسترش پارکینگ های عمومی در شهر تهران با رویکرد مدیریت ذینفعان، پژوهشنامه حمل و نقل، 17(3)، 75-90. magiran.com/p2170158
Amin Alvanchi , Nader Moghadam, Seyed Mohammad Taghi Hosseini, (2020). Assessment of Factors Influencing Public Parking Development in Tehran, Journal of Transportation Research, 17(3), 75-90. magiran.com/p2170158
امین الوانچی، نادر مقدم، سید محمدتقی حسینی، بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر گسترش پارکینگ های عمومی در شهر تهران با رویکرد مدیریت ذینفعان. پژوهشنامه حمل و نقل، 1399؛ 17(3): 75-90. magiran.com/p2170158
Amin Alvanchi , Nader Moghadam, Seyed Mohammad Taghi Hosseini, Assessment of Factors Influencing Public Parking Development in Tehran, Journal of Transportation Research, 2020; 17(3): 75-90. magiran.com/p2170158
امین الوانچی، نادر مقدم، سید محمدتقی حسینی، "بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر گسترش پارکینگ های عمومی در شهر تهران با رویکرد مدیریت ذینفعان"، پژوهشنامه حمل و نقل 17، شماره 3 (1399): 75-90. magiran.com/p2170158
Amin Alvanchi , Nader Moghadam, Seyed Mohammad Taghi Hosseini, "Assessment of Factors Influencing Public Parking Development in Tehran", Journal of Transportation Research 17, no.3 (2020): 75-90. magiran.com/p2170158
امین الوانچی، نادر مقدم، سید محمدتقی حسینی، (1399). 'بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر گسترش پارکینگ های عمومی در شهر تهران با رویکرد مدیریت ذینفعان'، پژوهشنامه حمل و نقل، 17(3)، صص.75-90. magiran.com/p2170158
Amin Alvanchi , Nader Moghadam, Seyed Mohammad Taghi Hosseini, (2020). 'Assessment of Factors Influencing Public Parking Development in Tehran', Journal of Transportation Research, 17(3), pp.75-90. magiran.com/p2170158
امین الوانچی؛ نادر مقدم؛ سید محمدتقی حسینی. "بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر گسترش پارکینگ های عمومی در شهر تهران با رویکرد مدیریت ذینفعان". پژوهشنامه حمل و نقل، 17 ،3 ، 1399، 75-90. magiran.com/p2170158
Amin Alvanchi ; Nader Moghadam; Seyed Mohammad Taghi Hosseini. "Assessment of Factors Influencing Public Parking Development in Tehran", Journal of Transportation Research, 17, 3, 2020, 75-90. magiran.com/p2170158
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال