ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین چوبدار، امین فرج اللهی، علیرضا عاملی، (1399). ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات شیارشدگی قیرهای اصلاح شده با پلیمر و بررسی رابطه آن با مقاومت شیارشدگی مخلوط آسفالتی، پژوهشنامه حمل و نقل، 17(3)، 91-102. magiran.com/p2170159
Amin Choubdar, Amin Farajollahi , Alireza Ameli, (2020). Experimental Evaluation of Rutting Performance of Polymer Modified Binders and Its Relation to Rutting Resistance of Mixture, Journal of Transportation Research, 17(3), 91-102. magiran.com/p2170159
امین چوبدار، امین فرج اللهی، علیرضا عاملی، ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات شیارشدگی قیرهای اصلاح شده با پلیمر و بررسی رابطه آن با مقاومت شیارشدگی مخلوط آسفالتی. پژوهشنامه حمل و نقل، 1399؛ 17(3): 91-102. magiran.com/p2170159
Amin Choubdar, Amin Farajollahi , Alireza Ameli, Experimental Evaluation of Rutting Performance of Polymer Modified Binders and Its Relation to Rutting Resistance of Mixture, Journal of Transportation Research, 2020; 17(3): 91-102. magiran.com/p2170159
امین چوبدار، امین فرج اللهی، علیرضا عاملی، "ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات شیارشدگی قیرهای اصلاح شده با پلیمر و بررسی رابطه آن با مقاومت شیارشدگی مخلوط آسفالتی"، پژوهشنامه حمل و نقل 17، شماره 3 (1399): 91-102. magiran.com/p2170159
Amin Choubdar, Amin Farajollahi , Alireza Ameli, "Experimental Evaluation of Rutting Performance of Polymer Modified Binders and Its Relation to Rutting Resistance of Mixture", Journal of Transportation Research 17, no.3 (2020): 91-102. magiran.com/p2170159
امین چوبدار، امین فرج اللهی، علیرضا عاملی، (1399). 'ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات شیارشدگی قیرهای اصلاح شده با پلیمر و بررسی رابطه آن با مقاومت شیارشدگی مخلوط آسفالتی'، پژوهشنامه حمل و نقل، 17(3)، صص.91-102. magiran.com/p2170159
Amin Choubdar, Amin Farajollahi , Alireza Ameli, (2020). 'Experimental Evaluation of Rutting Performance of Polymer Modified Binders and Its Relation to Rutting Resistance of Mixture', Journal of Transportation Research, 17(3), pp.91-102. magiran.com/p2170159
امین چوبدار؛ امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی. "ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات شیارشدگی قیرهای اصلاح شده با پلیمر و بررسی رابطه آن با مقاومت شیارشدگی مخلوط آسفالتی". پژوهشنامه حمل و نقل، 17 ،3 ، 1399، 91-102. magiran.com/p2170159
Amin Choubdar; Amin Farajollahi ; Alireza Ameli. "Experimental Evaluation of Rutting Performance of Polymer Modified Binders and Its Relation to Rutting Resistance of Mixture", Journal of Transportation Research, 17, 3, 2020, 91-102. magiran.com/p2170159
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال