ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم حسینی، (1399). مدل و الگوریتم حل مسئله مکان یابی جایگاه های سوخت برای خودروهای دوگانه سوز به منظور مینیمم کردن انتشار گازهای گلخانه ای، پژوهشنامه حمل و نقل، 17(3)، 121-142. magiran.com/p2170161
Meysam Hosseini , (2020). Formulation and Solution Algorithm of Flow-Refueling Location Problem for bi-fuel Vehicles to Minimize GHG Emissions, Journal of Transportation Research, 17(3), 121-142. magiran.com/p2170161
میثم حسینی، مدل و الگوریتم حل مسئله مکان یابی جایگاه های سوخت برای خودروهای دوگانه سوز به منظور مینیمم کردن انتشار گازهای گلخانه ای. پژوهشنامه حمل و نقل، 1399؛ 17(3): 121-142. magiran.com/p2170161
Meysam Hosseini , Formulation and Solution Algorithm of Flow-Refueling Location Problem for bi-fuel Vehicles to Minimize GHG Emissions, Journal of Transportation Research, 2020; 17(3): 121-142. magiran.com/p2170161
میثم حسینی، "مدل و الگوریتم حل مسئله مکان یابی جایگاه های سوخت برای خودروهای دوگانه سوز به منظور مینیمم کردن انتشار گازهای گلخانه ای"، پژوهشنامه حمل و نقل 17، شماره 3 (1399): 121-142. magiran.com/p2170161
Meysam Hosseini , "Formulation and Solution Algorithm of Flow-Refueling Location Problem for bi-fuel Vehicles to Minimize GHG Emissions", Journal of Transportation Research 17, no.3 (2020): 121-142. magiran.com/p2170161
میثم حسینی، (1399). 'مدل و الگوریتم حل مسئله مکان یابی جایگاه های سوخت برای خودروهای دوگانه سوز به منظور مینیمم کردن انتشار گازهای گلخانه ای'، پژوهشنامه حمل و نقل، 17(3)، صص.121-142. magiran.com/p2170161
Meysam Hosseini , (2020). 'Formulation and Solution Algorithm of Flow-Refueling Location Problem for bi-fuel Vehicles to Minimize GHG Emissions', Journal of Transportation Research, 17(3), pp.121-142. magiran.com/p2170161
میثم حسینی. "مدل و الگوریتم حل مسئله مکان یابی جایگاه های سوخت برای خودروهای دوگانه سوز به منظور مینیمم کردن انتشار گازهای گلخانه ای". پژوهشنامه حمل و نقل، 17 ،3 ، 1399، 121-142. magiran.com/p2170161
Meysam Hosseini . "Formulation and Solution Algorithm of Flow-Refueling Location Problem for bi-fuel Vehicles to Minimize GHG Emissions", Journal of Transportation Research, 17, 3, 2020, 121-142. magiran.com/p2170161
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال