ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید داراب، محمدحسین پل، عباس رهی، (1399). بررسی تجربی ساندویچ پنل های فوم آلومینیومی تحت بارگذاری شبه استاتیکی، مجله مهندسی ساخت و تولید ایران، 7(7)، 14-23. magiran.com/p2170170
Saeed Darab, Mohammad Hossein Pol , Abbas Rahi, (2020). Experimental Investigation of Aluminum Foam Sandwich Panels under Quasi-static Loading, Iranian Journal of Manufacturing Engineering, 7(7), 14-23. magiran.com/p2170170
سعید داراب، محمدحسین پل، عباس رهی، بررسی تجربی ساندویچ پنل های فوم آلومینیومی تحت بارگذاری شبه استاتیکی. مجله مهندسی ساخت و تولید ایران، 1399؛ 7(7): 14-23. magiran.com/p2170170
Saeed Darab, Mohammad Hossein Pol , Abbas Rahi, Experimental Investigation of Aluminum Foam Sandwich Panels under Quasi-static Loading, Iranian Journal of Manufacturing Engineering, 2020; 7(7): 14-23. magiran.com/p2170170
سعید داراب، محمدحسین پل، عباس رهی، "بررسی تجربی ساندویچ پنل های فوم آلومینیومی تحت بارگذاری شبه استاتیکی"، مجله مهندسی ساخت و تولید ایران 7، شماره 7 (1399): 14-23. magiran.com/p2170170
Saeed Darab, Mohammad Hossein Pol , Abbas Rahi, "Experimental Investigation of Aluminum Foam Sandwich Panels under Quasi-static Loading", Iranian Journal of Manufacturing Engineering 7, no.7 (2020): 14-23. magiran.com/p2170170
سعید داراب، محمدحسین پل، عباس رهی، (1399). 'بررسی تجربی ساندویچ پنل های فوم آلومینیومی تحت بارگذاری شبه استاتیکی'، مجله مهندسی ساخت و تولید ایران، 7(7)، صص.14-23. magiran.com/p2170170
Saeed Darab, Mohammad Hossein Pol , Abbas Rahi, (2020). 'Experimental Investigation of Aluminum Foam Sandwich Panels under Quasi-static Loading', Iranian Journal of Manufacturing Engineering, 7(7), pp.14-23. magiran.com/p2170170
سعید داراب؛ محمدحسین پل؛ عباس رهی. "بررسی تجربی ساندویچ پنل های فوم آلومینیومی تحت بارگذاری شبه استاتیکی". مجله مهندسی ساخت و تولید ایران، 7 ،7 ، 1399، 14-23. magiran.com/p2170170
Saeed Darab; Mohammad Hossein Pol ; Abbas Rahi. "Experimental Investigation of Aluminum Foam Sandwich Panels under Quasi-static Loading", Iranian Journal of Manufacturing Engineering, 7, 7, 2020, 14-23. magiran.com/p2170170
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال