ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه صباغ پور آرانی، فریده طالب پور، رضا افهمی، (1399). بررسی رفتار اجتماعی و ترجیحات احساسی خریداران فرش ماشینی در رابطه با طرح و رنگ با استفاده از مهندسی کانسی، مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 5(1)، 105-118. magiran.com/p2170182
Tayebeh Sabaghpour Arani, Farideh Talebpour , Reza Afhami, (2020). A Survey of the Social Behavior & Emotional Preferences of Machin-Made Carpet Costumers in Terms of Design & Color Using Kansei Engineering, Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 5(1), 105-118. magiran.com/p2170182
طیبه صباغ پور آرانی، فریده طالب پور، رضا افهمی، بررسی رفتار اجتماعی و ترجیحات احساسی خریداران فرش ماشینی در رابطه با طرح و رنگ با استفاده از مهندسی کانسی. مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 1399؛ 5(1): 105-118. magiran.com/p2170182
Tayebeh Sabaghpour Arani, Farideh Talebpour , Reza Afhami, A Survey of the Social Behavior & Emotional Preferences of Machin-Made Carpet Costumers in Terms of Design & Color Using Kansei Engineering, Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 2020; 5(1): 105-118. magiran.com/p2170182
طیبه صباغ پور آرانی، فریده طالب پور، رضا افهمی، "بررسی رفتار اجتماعی و ترجیحات احساسی خریداران فرش ماشینی در رابطه با طرح و رنگ با استفاده از مهندسی کانسی"، مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی 5، شماره 1 (1399): 105-118. magiran.com/p2170182
Tayebeh Sabaghpour Arani, Farideh Talebpour , Reza Afhami, "A Survey of the Social Behavior & Emotional Preferences of Machin-Made Carpet Costumers in Terms of Design & Color Using Kansei Engineering", Journal of Theoretical principles of Visual Arts 5, no.1 (2020): 105-118. magiran.com/p2170182
طیبه صباغ پور آرانی، فریده طالب پور، رضا افهمی، (1399). 'بررسی رفتار اجتماعی و ترجیحات احساسی خریداران فرش ماشینی در رابطه با طرح و رنگ با استفاده از مهندسی کانسی'، مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 5(1)، صص.105-118. magiran.com/p2170182
Tayebeh Sabaghpour Arani, Farideh Talebpour , Reza Afhami, (2020). 'A Survey of the Social Behavior & Emotional Preferences of Machin-Made Carpet Costumers in Terms of Design & Color Using Kansei Engineering', Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 5(1), pp.105-118. magiran.com/p2170182
طیبه صباغ پور آرانی؛ فریده طالب پور؛ رضا افهمی. "بررسی رفتار اجتماعی و ترجیحات احساسی خریداران فرش ماشینی در رابطه با طرح و رنگ با استفاده از مهندسی کانسی". مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 5 ،1 ، 1399، 105-118. magiran.com/p2170182
Tayebeh Sabaghpour Arani; Farideh Talebpour ; Reza Afhami. "A Survey of the Social Behavior & Emotional Preferences of Machin-Made Carpet Costumers in Terms of Design & Color Using Kansei Engineering", Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 5, 1, 2020, 105-118. magiran.com/p2170182
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال