ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نفیسه اثنی عشری، (1399). تحلیل نشانه شناسی تصویر ناصرالدین شاه بر سطح نخستین اسکناس ایران(به مثابه یک متن تصویری و بعدی نوین از ابعاد گرافیک ایران)، مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 5(1)، 134-143. magiran.com/p2170184
Nafiseh Asnaashari , (2020). A Semiological Analysis of Naser al-Din Shah's Portrait on the First Iranian Banknote (As a Pictorial Text & A New Dimension of Iranian Graphics), Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 5(1), 134-143. magiran.com/p2170184
نفیسه اثنی عشری، تحلیل نشانه شناسی تصویر ناصرالدین شاه بر سطح نخستین اسکناس ایران(به مثابه یک متن تصویری و بعدی نوین از ابعاد گرافیک ایران). مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 1399؛ 5(1): 134-143. magiran.com/p2170184
Nafiseh Asnaashari , A Semiological Analysis of Naser al-Din Shah's Portrait on the First Iranian Banknote (As a Pictorial Text & A New Dimension of Iranian Graphics), Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 2020; 5(1): 134-143. magiran.com/p2170184
نفیسه اثنی عشری، "تحلیل نشانه شناسی تصویر ناصرالدین شاه بر سطح نخستین اسکناس ایران(به مثابه یک متن تصویری و بعدی نوین از ابعاد گرافیک ایران)"، مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی 5، شماره 1 (1399): 134-143. magiran.com/p2170184
Nafiseh Asnaashari , "A Semiological Analysis of Naser al-Din Shah's Portrait on the First Iranian Banknote (As a Pictorial Text & A New Dimension of Iranian Graphics)", Journal of Theoretical principles of Visual Arts 5, no.1 (2020): 134-143. magiran.com/p2170184
نفیسه اثنی عشری، (1399). 'تحلیل نشانه شناسی تصویر ناصرالدین شاه بر سطح نخستین اسکناس ایران(به مثابه یک متن تصویری و بعدی نوین از ابعاد گرافیک ایران)'، مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 5(1)، صص.134-143. magiran.com/p2170184
Nafiseh Asnaashari , (2020). 'A Semiological Analysis of Naser al-Din Shah's Portrait on the First Iranian Banknote (As a Pictorial Text & A New Dimension of Iranian Graphics)', Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 5(1), pp.134-143. magiran.com/p2170184
نفیسه اثنی عشری. "تحلیل نشانه شناسی تصویر ناصرالدین شاه بر سطح نخستین اسکناس ایران(به مثابه یک متن تصویری و بعدی نوین از ابعاد گرافیک ایران)". مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 5 ،1 ، 1399، 134-143. magiran.com/p2170184
Nafiseh Asnaashari . "A Semiological Analysis of Naser al-Din Shah's Portrait on the First Iranian Banknote (As a Pictorial Text & A New Dimension of Iranian Graphics)", Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 5, 1, 2020, 134-143. magiran.com/p2170184
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال