ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روشنک داوری، (1399). کارکرد نشانه ها در نام های تجاری پوشاک عصر پسامدرن (هویت ساز یا هویت زدا؟)، مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 5(1)، 144-155. magiran.com/p2170185
Roshanak Davari , (2020). Function of Signs in Postmodern Fashion Brands (Identity Found or Lost?), Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 5(1), 144-155. magiran.com/p2170185
روشنک داوری، کارکرد نشانه ها در نام های تجاری پوشاک عصر پسامدرن (هویت ساز یا هویت زدا؟). مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 1399؛ 5(1): 144-155. magiran.com/p2170185
Roshanak Davari , Function of Signs in Postmodern Fashion Brands (Identity Found or Lost?), Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 2020; 5(1): 144-155. magiran.com/p2170185
روشنک داوری، "کارکرد نشانه ها در نام های تجاری پوشاک عصر پسامدرن (هویت ساز یا هویت زدا؟)"، مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی 5، شماره 1 (1399): 144-155. magiran.com/p2170185
Roshanak Davari , "Function of Signs in Postmodern Fashion Brands (Identity Found or Lost?)", Journal of Theoretical principles of Visual Arts 5, no.1 (2020): 144-155. magiran.com/p2170185
روشنک داوری، (1399). 'کارکرد نشانه ها در نام های تجاری پوشاک عصر پسامدرن (هویت ساز یا هویت زدا؟)'، مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 5(1)، صص.144-155. magiran.com/p2170185
Roshanak Davari , (2020). 'Function of Signs in Postmodern Fashion Brands (Identity Found or Lost?)', Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 5(1), pp.144-155. magiran.com/p2170185
روشنک داوری. "کارکرد نشانه ها در نام های تجاری پوشاک عصر پسامدرن (هویت ساز یا هویت زدا؟)". مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 5 ،1 ، 1399، 144-155. magiran.com/p2170185
Roshanak Davari . "Function of Signs in Postmodern Fashion Brands (Identity Found or Lost?)", Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 5, 1, 2020, 144-155. magiran.com/p2170185
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال