ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم بهلول، فرانک کبیری، (1399). نمود و تطیبق تزیینات معماری گنبد سلطانیه زنجان در منتخبی از نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی(دموت) در دوره ایلخانی، مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 5(1)، 156-168. magiran.com/p2170186
Azam Bohlool , Franak Kabiri, (2020). A Comparative Analysis of the Architectural Decorationss of Zanjan’s Soltanieh Dome with a Selection of the Miniatures in the Great Ilkhanid Shahnameh (Demotte) of Ilkhanid Period, Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 5(1), 156-168. magiran.com/p2170186
اعظم بهلول، فرانک کبیری، نمود و تطیبق تزیینات معماری گنبد سلطانیه زنجان در منتخبی از نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی(دموت) در دوره ایلخانی. مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 1399؛ 5(1): 156-168. magiran.com/p2170186
Azam Bohlool , Franak Kabiri, A Comparative Analysis of the Architectural Decorationss of Zanjan’s Soltanieh Dome with a Selection of the Miniatures in the Great Ilkhanid Shahnameh (Demotte) of Ilkhanid Period, Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 2020; 5(1): 156-168. magiran.com/p2170186
اعظم بهلول، فرانک کبیری، "نمود و تطیبق تزیینات معماری گنبد سلطانیه زنجان در منتخبی از نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی(دموت) در دوره ایلخانی"، مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی 5، شماره 1 (1399): 156-168. magiran.com/p2170186
Azam Bohlool , Franak Kabiri, "A Comparative Analysis of the Architectural Decorationss of Zanjan’s Soltanieh Dome with a Selection of the Miniatures in the Great Ilkhanid Shahnameh (Demotte) of Ilkhanid Period", Journal of Theoretical principles of Visual Arts 5, no.1 (2020): 156-168. magiran.com/p2170186
اعظم بهلول، فرانک کبیری، (1399). 'نمود و تطیبق تزیینات معماری گنبد سلطانیه زنجان در منتخبی از نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی(دموت) در دوره ایلخانی'، مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 5(1)، صص.156-168. magiran.com/p2170186
Azam Bohlool , Franak Kabiri, (2020). 'A Comparative Analysis of the Architectural Decorationss of Zanjan’s Soltanieh Dome with a Selection of the Miniatures in the Great Ilkhanid Shahnameh (Demotte) of Ilkhanid Period', Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 5(1), pp.156-168. magiran.com/p2170186
اعظم بهلول؛ فرانک کبیری. "نمود و تطیبق تزیینات معماری گنبد سلطانیه زنجان در منتخبی از نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی(دموت) در دوره ایلخانی". مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 5 ،1 ، 1399، 156-168. magiran.com/p2170186
Azam Bohlool ; Franak Kabiri. "A Comparative Analysis of the Architectural Decorationss of Zanjan’s Soltanieh Dome with a Selection of the Miniatures in the Great Ilkhanid Shahnameh (Demotte) of Ilkhanid Period", Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 5, 1, 2020, 156-168. magiran.com/p2170186
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال