ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه شعبانی، ژیلا سجادی، جمیله توکلی نیا، (1399). زوال هویت در روند تغییر و گسترش پراکنده روئی شهری، فصلنامه مطالعات ملی، 21(3)، 105. magiran.com/p2170348
Fatemeh Shabani, Jila Sajadi, Jamile Tavakolinia, (2020). Loss of Identity in Urban Change and Expantion Sprawl Process (Case Study: Sari), National Studies, 21(3), 105. magiran.com/p2170348
فاطمه شعبانی، ژیلا سجادی، جمیله توکلی نیا، زوال هویت در روند تغییر و گسترش پراکنده روئی شهری. فصلنامه مطالعات ملی، 1399؛ 21(3): 105. magiran.com/p2170348
Fatemeh Shabani, Jila Sajadi, Jamile Tavakolinia, Loss of Identity in Urban Change and Expantion Sprawl Process (Case Study: Sari), National Studies, 2020; 21(3): 105. magiran.com/p2170348
فاطمه شعبانی، ژیلا سجادی، جمیله توکلی نیا، "زوال هویت در روند تغییر و گسترش پراکنده روئی شهری"، فصلنامه مطالعات ملی 21، شماره 3 (1399): 105. magiran.com/p2170348
Fatemeh Shabani, Jila Sajadi, Jamile Tavakolinia, "Loss of Identity in Urban Change and Expantion Sprawl Process (Case Study: Sari)", National Studies 21, no.3 (2020): 105. magiran.com/p2170348
فاطمه شعبانی، ژیلا سجادی، جمیله توکلی نیا، (1399). 'زوال هویت در روند تغییر و گسترش پراکنده روئی شهری'، فصلنامه مطالعات ملی، 21(3)، صص.105. magiran.com/p2170348
Fatemeh Shabani, Jila Sajadi, Jamile Tavakolinia, (2020). 'Loss of Identity in Urban Change and Expantion Sprawl Process (Case Study: Sari)', National Studies, 21(3), pp.105. magiran.com/p2170348
فاطمه شعبانی؛ ژیلا سجادی؛ جمیله توکلی نیا. "زوال هویت در روند تغییر و گسترش پراکنده روئی شهری". فصلنامه مطالعات ملی، 21 ،3 ، 1399، 105. magiran.com/p2170348
Fatemeh Shabani; Jila Sajadi; Jamile Tavakolinia. "Loss of Identity in Urban Change and Expantion Sprawl Process (Case Study: Sari)", National Studies, 21, 3, 2020, 105. magiran.com/p2170348
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال