ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی بهدانی، مهدی گرامی صادقیان، سید وحید اسلامی، محمدحسین امینی فرد، (1399). بررسی اثر محلول پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L)، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 8(3)، 307-323. magiran.com/p2170617
Mohammad Ali Behdani , Mahdi Gerami Sadeghian, Seyed Vahid Eslami, Mohammad Hossein Aminifard, (2020). Effect of foliar application of seaweed extract and liquid poultry manure on vegetative growth and yield of saffron (Crocus sativus L.), Saffron Agronomy and Technology, 8(3), 307-323. magiran.com/p2170617
محمدعلی بهدانی، مهدی گرامی صادقیان، سید وحید اسلامی، محمدحسین امینی فرد، بررسی اثر محلول پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L). نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1399؛ 8(3): 307-323. magiran.com/p2170617
Mohammad Ali Behdani , Mahdi Gerami Sadeghian, Seyed Vahid Eslami, Mohammad Hossein Aminifard, Effect of foliar application of seaweed extract and liquid poultry manure on vegetative growth and yield of saffron (Crocus sativus L.), Saffron Agronomy and Technology, 2020; 8(3): 307-323. magiran.com/p2170617
محمدعلی بهدانی، مهدی گرامی صادقیان، سید وحید اسلامی، محمدحسین امینی فرد، "بررسی اثر محلول پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L)"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 8، شماره 3 (1399): 307-323. magiran.com/p2170617
Mohammad Ali Behdani , Mahdi Gerami Sadeghian, Seyed Vahid Eslami, Mohammad Hossein Aminifard, "Effect of foliar application of seaweed extract and liquid poultry manure on vegetative growth and yield of saffron (Crocus sativus L.)", Saffron Agronomy and Technology 8, no.3 (2020): 307-323. magiran.com/p2170617
محمدعلی بهدانی، مهدی گرامی صادقیان، سید وحید اسلامی، محمدحسین امینی فرد، (1399). 'بررسی اثر محلول پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L)'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 8(3)، صص.307-323. magiran.com/p2170617
Mohammad Ali Behdani , Mahdi Gerami Sadeghian, Seyed Vahid Eslami, Mohammad Hossein Aminifard, (2020). 'Effect of foliar application of seaweed extract and liquid poultry manure on vegetative growth and yield of saffron (Crocus sativus L.)', Saffron Agronomy and Technology, 8(3), pp.307-323. magiran.com/p2170617
محمدعلی بهدانی؛ مهدی گرامی صادقیان؛ سید وحید اسلامی؛ محمدحسین امینی فرد. "بررسی اثر محلول پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L)". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 8 ،3 ، 1399، 307-323. magiran.com/p2170617
Mohammad Ali Behdani ; Mahdi Gerami Sadeghian; Seyed Vahid Eslami; Mohammad Hossein Aminifard. "Effect of foliar application of seaweed extract and liquid poultry manure on vegetative growth and yield of saffron (Crocus sativus L.)", Saffron Agronomy and Technology, 8, 3, 2020, 307-323. magiran.com/p2170617
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال