ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان تقی زاده طوسی، (1399). ارزیابی غلظت و روند انتقال برخی از فلزات کمیاب در گیاه و مزرعه زعفران با استفاده از آنالیز فعال سازی نوترون، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 8(3)، 377-397. magiran.com/p2170621
Ehsan Taghizadeh Tousi , (2020). Evaluation of levels of some trace metals in Crocus sativus L. and their transfer trend from soil to saffron by using neutron activation analysis, Saffron Agronomy and Technology, 8(3), 377-397. magiran.com/p2170621
احسان تقی زاده طوسی، ارزیابی غلظت و روند انتقال برخی از فلزات کمیاب در گیاه و مزرعه زعفران با استفاده از آنالیز فعال سازی نوترون. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1399؛ 8(3): 377-397. magiran.com/p2170621
Ehsan Taghizadeh Tousi , Evaluation of levels of some trace metals in Crocus sativus L. and their transfer trend from soil to saffron by using neutron activation analysis, Saffron Agronomy and Technology, 2020; 8(3): 377-397. magiran.com/p2170621
احسان تقی زاده طوسی، "ارزیابی غلظت و روند انتقال برخی از فلزات کمیاب در گیاه و مزرعه زعفران با استفاده از آنالیز فعال سازی نوترون"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 8، شماره 3 (1399): 377-397. magiran.com/p2170621
Ehsan Taghizadeh Tousi , "Evaluation of levels of some trace metals in Crocus sativus L. and their transfer trend from soil to saffron by using neutron activation analysis", Saffron Agronomy and Technology 8, no.3 (2020): 377-397. magiran.com/p2170621
احسان تقی زاده طوسی، (1399). 'ارزیابی غلظت و روند انتقال برخی از فلزات کمیاب در گیاه و مزرعه زعفران با استفاده از آنالیز فعال سازی نوترون'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 8(3)، صص.377-397. magiran.com/p2170621
Ehsan Taghizadeh Tousi , (2020). 'Evaluation of levels of some trace metals in Crocus sativus L. and their transfer trend from soil to saffron by using neutron activation analysis', Saffron Agronomy and Technology, 8(3), pp.377-397. magiran.com/p2170621
احسان تقی زاده طوسی. "ارزیابی غلظت و روند انتقال برخی از فلزات کمیاب در گیاه و مزرعه زعفران با استفاده از آنالیز فعال سازی نوترون". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 8 ،3 ، 1399، 377-397. magiran.com/p2170621
Ehsan Taghizadeh Tousi . "Evaluation of levels of some trace metals in Crocus sativus L. and their transfer trend from soil to saffron by using neutron activation analysis", Saffron Agronomy and Technology, 8, 3, 2020, 377-397. magiran.com/p2170621
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال