ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید حیدری، (1399). تبیین جایگاه علم بدیع به عنوان نقطه شروع نظریه پردازی در زیبایی شناسی ایرانی اسلامی، دو فصلنامه شناخت، 13(1)، 135-148. magiran.com/p2170644
majid heidari, (2020). Clarifying the Role of Elme-Badie (Persian Rhetoric) as the Starting Point in Iranian and Islamic Aesthetics, Journal of Recognition, 13(1), 135-148. magiran.com/p2170644
مجید حیدری، تبیین جایگاه علم بدیع به عنوان نقطه شروع نظریه پردازی در زیبایی شناسی ایرانی اسلامی. دو فصلنامه شناخت، 1399؛ 13(1): 135-148. magiran.com/p2170644
majid heidari, Clarifying the Role of Elme-Badie (Persian Rhetoric) as the Starting Point in Iranian and Islamic Aesthetics, Journal of Recognition, 2020; 13(1): 135-148. magiran.com/p2170644
مجید حیدری، "تبیین جایگاه علم بدیع به عنوان نقطه شروع نظریه پردازی در زیبایی شناسی ایرانی اسلامی"، دو فصلنامه شناخت 13، شماره 1 (1399): 135-148. magiran.com/p2170644
majid heidari, "Clarifying the Role of Elme-Badie (Persian Rhetoric) as the Starting Point in Iranian and Islamic Aesthetics", Journal of Recognition 13, no.1 (2020): 135-148. magiran.com/p2170644
مجید حیدری، (1399). 'تبیین جایگاه علم بدیع به عنوان نقطه شروع نظریه پردازی در زیبایی شناسی ایرانی اسلامی'، دو فصلنامه شناخت، 13(1)، صص.135-148. magiran.com/p2170644
majid heidari, (2020). 'Clarifying the Role of Elme-Badie (Persian Rhetoric) as the Starting Point in Iranian and Islamic Aesthetics', Journal of Recognition, 13(1), pp.135-148. magiran.com/p2170644
مجید حیدری. "تبیین جایگاه علم بدیع به عنوان نقطه شروع نظریه پردازی در زیبایی شناسی ایرانی اسلامی". دو فصلنامه شناخت، 13 ،1 ، 1399، 135-148. magiran.com/p2170644
majid heidari. "Clarifying the Role of Elme-Badie (Persian Rhetoric) as the Starting Point in Iranian and Islamic Aesthetics", Journal of Recognition, 13, 1, 2020, 135-148. magiran.com/p2170644
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال