ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز عوض پور، نادر شایگان فر، بهمن نامورمطلق، (1399). خلاقیت هنری در حکمت اشراق سهروردی، دو فصلنامه شناخت، 13(1)، 173-193. magiran.com/p2170668
behrouz avazpour, nader shayganfar, bahman Namvar Motlagh, (2020). Artistic creativity in the illuminationism philosophy of Suhrawardi, Journal of Recognition, 13(1), 173-193. magiran.com/p2170668
بهروز عوض پور، نادر شایگان فر، بهمن نامورمطلق، خلاقیت هنری در حکمت اشراق سهروردی. دو فصلنامه شناخت، 1399؛ 13(1): 173-193. magiran.com/p2170668
behrouz avazpour, nader shayganfar, bahman Namvar Motlagh, Artistic creativity in the illuminationism philosophy of Suhrawardi, Journal of Recognition, 2020; 13(1): 173-193. magiran.com/p2170668
بهروز عوض پور، نادر شایگان فر، بهمن نامورمطلق، "خلاقیت هنری در حکمت اشراق سهروردی"، دو فصلنامه شناخت 13، شماره 1 (1399): 173-193. magiran.com/p2170668
behrouz avazpour, nader shayganfar, bahman Namvar Motlagh, "Artistic creativity in the illuminationism philosophy of Suhrawardi", Journal of Recognition 13, no.1 (2020): 173-193. magiran.com/p2170668
بهروز عوض پور، نادر شایگان فر، بهمن نامورمطلق، (1399). 'خلاقیت هنری در حکمت اشراق سهروردی'، دو فصلنامه شناخت، 13(1)، صص.173-193. magiran.com/p2170668
behrouz avazpour, nader shayganfar, bahman Namvar Motlagh, (2020). 'Artistic creativity in the illuminationism philosophy of Suhrawardi', Journal of Recognition, 13(1), pp.173-193. magiran.com/p2170668
بهروز عوض پور؛ نادر شایگان فر؛ بهمن نامورمطلق. "خلاقیت هنری در حکمت اشراق سهروردی". دو فصلنامه شناخت، 13 ،1 ، 1399، 173-193. magiran.com/p2170668
behrouz avazpour; nader shayganfar; bahman Namvar Motlagh. "Artistic creativity in the illuminationism philosophy of Suhrawardi", Journal of Recognition, 13, 1, 2020, 173-193. magiran.com/p2170668
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال