ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سلمان ستوده نیا کرانی، محمدطاهر احمدی شادمهری، محمدجواد رزمی، مهدی بهنامه، (1399). بررسی اثر مالیات سبز بررشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران باکاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE)، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 10(40)، 15-34. magiran.com/p2170771
Salman Sotoodenia, Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Seyed Mohammadjavad Razmi, Seyed Mohammad Fahimifard, (2020). Studying the Effect of Green Tax on Economic Growth and Iran’s Energy Consumption Using Recursive Dynamic Computable General Equilibrium (RDCGE), Journal of Economic Growth and Development Research, 10(40), 15-34. magiran.com/p2170771
سلمان ستوده نیا کرانی، محمدطاهر احمدی شادمهری، محمدجواد رزمی، مهدی بهنامه، بررسی اثر مالیات سبز بررشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران باکاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE). فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 1399؛ 10(40): 15-34. magiran.com/p2170771
Salman Sotoodenia, Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Seyed Mohammadjavad Razmi, Seyed Mohammad Fahimifard, Studying the Effect of Green Tax on Economic Growth and Iran’s Energy Consumption Using Recursive Dynamic Computable General Equilibrium (RDCGE), Journal of Economic Growth and Development Research, 2020; 10(40): 15-34. magiran.com/p2170771
سلمان ستوده نیا کرانی، محمدطاهر احمدی شادمهری، محمدجواد رزمی، مهدی بهنامه، "بررسی اثر مالیات سبز بررشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران باکاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE)"، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 10، شماره 40 (1399): 15-34. magiran.com/p2170771
Salman Sotoodenia, Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Seyed Mohammadjavad Razmi, Seyed Mohammad Fahimifard, "Studying the Effect of Green Tax on Economic Growth and Iran’s Energy Consumption Using Recursive Dynamic Computable General Equilibrium (RDCGE)", Journal of Economic Growth and Development Research 10, no.40 (2020): 15-34. magiran.com/p2170771
سلمان ستوده نیا کرانی، محمدطاهر احمدی شادمهری، محمدجواد رزمی، مهدی بهنامه، (1399). 'بررسی اثر مالیات سبز بررشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران باکاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE)'، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 10(40)، صص.15-34. magiran.com/p2170771
Salman Sotoodenia, Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Seyed Mohammadjavad Razmi, Seyed Mohammad Fahimifard, (2020). 'Studying the Effect of Green Tax on Economic Growth and Iran’s Energy Consumption Using Recursive Dynamic Computable General Equilibrium (RDCGE)', Journal of Economic Growth and Development Research, 10(40), pp.15-34. magiran.com/p2170771
سلمان ستوده نیا کرانی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ محمدجواد رزمی؛ مهدی بهنامه. "بررسی اثر مالیات سبز بررشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران باکاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE)". فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 10 ،40 ، 1399، 15-34. magiran.com/p2170771
Salman Sotoodenia; Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri ; Seyed Mohammadjavad Razmi; Seyed Mohammad Fahimifard. "Studying the Effect of Green Tax on Economic Growth and Iran’s Energy Consumption Using Recursive Dynamic Computable General Equilibrium (RDCGE)", Journal of Economic Growth and Development Research, 10, 40, 2020, 15-34. magiran.com/p2170771
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال