ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین فتحی زاده، مسعود نونژاد، علی حقیقت، عباس امینی فرد، (1399). رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش های اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 10(40)، 55-76. magiran.com/p2170773
Hossein Fathizadeh, Masooud Nonejad , Ali Haghighat, Abbas Aminifard, (2020). The Relationship between Economic Growth, Energy Intensity and Financial Development in Sectors of Iranian Economy, Journal of Economic Growth and Development Research, 10(40), 55-76. magiran.com/p2170773
حسین فتحی زاده، مسعود نونژاد، علی حقیقت، عباس امینی فرد، رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش های اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 1399؛ 10(40): 55-76. magiran.com/p2170773
Hossein Fathizadeh, Masooud Nonejad , Ali Haghighat, Abbas Aminifard, The Relationship between Economic Growth, Energy Intensity and Financial Development in Sectors of Iranian Economy, Journal of Economic Growth and Development Research, 2020; 10(40): 55-76. magiran.com/p2170773
حسین فتحی زاده، مسعود نونژاد، علی حقیقت، عباس امینی فرد، "رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش های اقتصاد ایران"، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 10، شماره 40 (1399): 55-76. magiran.com/p2170773
Hossein Fathizadeh, Masooud Nonejad , Ali Haghighat, Abbas Aminifard, "The Relationship between Economic Growth, Energy Intensity and Financial Development in Sectors of Iranian Economy", Journal of Economic Growth and Development Research 10, no.40 (2020): 55-76. magiran.com/p2170773
حسین فتحی زاده، مسعود نونژاد، علی حقیقت، عباس امینی فرد، (1399). 'رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش های اقتصاد ایران'، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 10(40)، صص.55-76. magiran.com/p2170773
Hossein Fathizadeh, Masooud Nonejad , Ali Haghighat, Abbas Aminifard, (2020). 'The Relationship between Economic Growth, Energy Intensity and Financial Development in Sectors of Iranian Economy', Journal of Economic Growth and Development Research, 10(40), pp.55-76. magiran.com/p2170773
حسین فتحی زاده؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ عباس امینی فرد. "رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش های اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 10 ،40 ، 1399، 55-76. magiran.com/p2170773
Hossein Fathizadeh; Masooud Nonejad ; Ali Haghighat; Abbas Aminifard. "The Relationship between Economic Growth, Energy Intensity and Financial Development in Sectors of Iranian Economy", Journal of Economic Growth and Development Research, 10, 40, 2020, 55-76. magiran.com/p2170773
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال