ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین امیری، محسن صالحی کمرودی، مهناز پاسبان، (1399). ارتباط متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در قالب مدل Panel-VAR: شواهدی از کشورهای مسلمان، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 10(40)، 93-108. magiran.com/p2170775
Hossien Amiri , Mohsen Salehi Komroudi, Mahnaz Pasban, (2020). The Relationship between Inflation Rate, Exchange Rate and Bank Interest Rate with Economic Growth in Panel-VAR Model: Evidence from Muslim Countries, Journal of Economic Growth and Development Research, 10(40), 93-108. magiran.com/p2170775
حسین امیری، محسن صالحی کمرودی، مهناز پاسبان، ارتباط متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در قالب مدل Panel-VAR: شواهدی از کشورهای مسلمان. فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 1399؛ 10(40): 93-108. magiran.com/p2170775
Hossien Amiri , Mohsen Salehi Komroudi, Mahnaz Pasban, The Relationship between Inflation Rate, Exchange Rate and Bank Interest Rate with Economic Growth in Panel-VAR Model: Evidence from Muslim Countries, Journal of Economic Growth and Development Research, 2020; 10(40): 93-108. magiran.com/p2170775
حسین امیری، محسن صالحی کمرودی، مهناز پاسبان، "ارتباط متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در قالب مدل Panel-VAR: شواهدی از کشورهای مسلمان"، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 10، شماره 40 (1399): 93-108. magiran.com/p2170775
Hossien Amiri , Mohsen Salehi Komroudi, Mahnaz Pasban, "The Relationship between Inflation Rate, Exchange Rate and Bank Interest Rate with Economic Growth in Panel-VAR Model: Evidence from Muslim Countries", Journal of Economic Growth and Development Research 10, no.40 (2020): 93-108. magiran.com/p2170775
حسین امیری، محسن صالحی کمرودی، مهناز پاسبان، (1399). 'ارتباط متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در قالب مدل Panel-VAR: شواهدی از کشورهای مسلمان'، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 10(40)، صص.93-108. magiran.com/p2170775
Hossien Amiri , Mohsen Salehi Komroudi, Mahnaz Pasban, (2020). 'The Relationship between Inflation Rate, Exchange Rate and Bank Interest Rate with Economic Growth in Panel-VAR Model: Evidence from Muslim Countries', Journal of Economic Growth and Development Research, 10(40), pp.93-108. magiran.com/p2170775
حسین امیری؛ محسن صالحی کمرودی؛ مهناز پاسبان. "ارتباط متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در قالب مدل Panel-VAR: شواهدی از کشورهای مسلمان". فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 10 ،40 ، 1399، 93-108. magiran.com/p2170775
Hossien Amiri ; Mohsen Salehi Komroudi; Mahnaz Pasban. "The Relationship between Inflation Rate, Exchange Rate and Bank Interest Rate with Economic Growth in Panel-VAR Model: Evidence from Muslim Countries", Journal of Economic Growth and Development Research, 10, 40, 2020, 93-108. magiran.com/p2170775
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال