ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید ابوالفضل ابوالفضلی، سید جعفر زنوزی، پریسا تراب زاده، (1398). تاثیر فعالیت های ترفیعی بر نیات رفتاری مصرف کنندگان نسبت به سبک زندگی سلامت محور؛ مطالعه آزمایشی، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 9(3)، 121-142. magiran.com/p2170843
Seyed Abolfazl Abolfazli , Seyed Jafar Zonoozi, Parisa Torabzadeh, (2019). Effects of Promotional Activities on Consumer Behavioral Intentions to Healthy Lifestyle: An Experimental Study, New Marketing Research Journal, 9(3), 121-142. magiran.com/p2170843
سید ابوالفضل ابوالفضلی، سید جعفر زنوزی، پریسا تراب زاده، تاثیر فعالیت های ترفیعی بر نیات رفتاری مصرف کنندگان نسبت به سبک زندگی سلامت محور؛ مطالعه آزمایشی. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 1398؛ 9(3): 121-142. magiran.com/p2170843
Seyed Abolfazl Abolfazli , Seyed Jafar Zonoozi, Parisa Torabzadeh, Effects of Promotional Activities on Consumer Behavioral Intentions to Healthy Lifestyle: An Experimental Study, New Marketing Research Journal, 2019; 9(3): 121-142. magiran.com/p2170843
سید ابوالفضل ابوالفضلی، سید جعفر زنوزی، پریسا تراب زاده، "تاثیر فعالیت های ترفیعی بر نیات رفتاری مصرف کنندگان نسبت به سبک زندگی سلامت محور؛ مطالعه آزمایشی"، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین 9، شماره 3 (1398): 121-142. magiran.com/p2170843
Seyed Abolfazl Abolfazli , Seyed Jafar Zonoozi, Parisa Torabzadeh, "Effects of Promotional Activities on Consumer Behavioral Intentions to Healthy Lifestyle: An Experimental Study", New Marketing Research Journal 9, no.3 (2019): 121-142. magiran.com/p2170843
سید ابوالفضل ابوالفضلی، سید جعفر زنوزی، پریسا تراب زاده، (1398). 'تاثیر فعالیت های ترفیعی بر نیات رفتاری مصرف کنندگان نسبت به سبک زندگی سلامت محور؛ مطالعه آزمایشی'، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 9(3)، صص.121-142. magiran.com/p2170843
Seyed Abolfazl Abolfazli , Seyed Jafar Zonoozi, Parisa Torabzadeh, (2019). 'Effects of Promotional Activities on Consumer Behavioral Intentions to Healthy Lifestyle: An Experimental Study', New Marketing Research Journal, 9(3), pp.121-142. magiran.com/p2170843
سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ سید جعفر زنوزی؛ پریسا تراب زاده. "تاثیر فعالیت های ترفیعی بر نیات رفتاری مصرف کنندگان نسبت به سبک زندگی سلامت محور؛ مطالعه آزمایشی". فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 9 ،3 ، 1398، 121-142. magiran.com/p2170843
Seyed Abolfazl Abolfazli ; Seyed Jafar Zonoozi; Parisa Torabzadeh. "Effects of Promotional Activities on Consumer Behavioral Intentions to Healthy Lifestyle: An Experimental Study", New Marketing Research Journal, 9, 3, 2019, 121-142. magiran.com/p2170843
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال