ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا نعمتی کشتلی، محسن حمیدیان، سیده محبوبه جعفری، مریم صراف، (1399). تاثیر سبک های شناختی حسابرسان بر ارزیابی ریسک تقلب (آزمون نظریه انرژیک گریگورک)، نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری، 5(9)، 1-33. magiran.com/p2170888
Reza Nematikoshteli, Mohsen Hamidian, Seyedeh Mahboobeh Jafari, Maryam Sarraf, (2020). The Impact of Auditors' Cognitive Styles on Fraud Risk Assessment (A Test of Gregorc's Energy Theory), Iranian journal of Behavioral & Valued Accounting, 5(9), 1-33. magiran.com/p2170888
رضا نعمتی کشتلی، محسن حمیدیان، سیده محبوبه جعفری، مریم صراف، تاثیر سبک های شناختی حسابرسان بر ارزیابی ریسک تقلب (آزمون نظریه انرژیک گریگورک). نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری، 1399؛ 5(9): 1-33. magiran.com/p2170888
Reza Nematikoshteli, Mohsen Hamidian, Seyedeh Mahboobeh Jafari, Maryam Sarraf, The Impact of Auditors' Cognitive Styles on Fraud Risk Assessment (A Test of Gregorc's Energy Theory), Iranian journal of Behavioral & Valued Accounting, 2020; 5(9): 1-33. magiran.com/p2170888
رضا نعمتی کشتلی، محسن حمیدیان، سیده محبوبه جعفری، مریم صراف، "تاثیر سبک های شناختی حسابرسان بر ارزیابی ریسک تقلب (آزمون نظریه انرژیک گریگورک)"، نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری 5، شماره 9 (1399): 1-33. magiran.com/p2170888
Reza Nematikoshteli, Mohsen Hamidian, Seyedeh Mahboobeh Jafari, Maryam Sarraf, "The Impact of Auditors' Cognitive Styles on Fraud Risk Assessment (A Test of Gregorc's Energy Theory)", Iranian journal of Behavioral & Valued Accounting 5, no.9 (2020): 1-33. magiran.com/p2170888
رضا نعمتی کشتلی، محسن حمیدیان، سیده محبوبه جعفری، مریم صراف، (1399). 'تاثیر سبک های شناختی حسابرسان بر ارزیابی ریسک تقلب (آزمون نظریه انرژیک گریگورک)'، نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری، 5(9)، صص.1-33. magiran.com/p2170888
Reza Nematikoshteli, Mohsen Hamidian, Seyedeh Mahboobeh Jafari, Maryam Sarraf, (2020). 'The Impact of Auditors' Cognitive Styles on Fraud Risk Assessment (A Test of Gregorc's Energy Theory)', Iranian journal of Behavioral & Valued Accounting, 5(9), pp.1-33. magiran.com/p2170888
رضا نعمتی کشتلی؛ محسن حمیدیان؛ سیده محبوبه جعفری؛ مریم صراف. "تاثیر سبک های شناختی حسابرسان بر ارزیابی ریسک تقلب (آزمون نظریه انرژیک گریگورک)". نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری، 5 ،9 ، 1399، 1-33. magiran.com/p2170888
Reza Nematikoshteli; Mohsen Hamidian; Seyedeh Mahboobeh Jafari; Maryam Sarraf. "The Impact of Auditors' Cognitive Styles on Fraud Risk Assessment (A Test of Gregorc's Energy Theory)", Iranian journal of Behavioral & Valued Accounting, 5, 9, 2020, 1-33. magiran.com/p2170888
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال