ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا حسن ملکی، محمدرضا عبدلی، احمد عبدالهی، ابراهیم عباسی، (1399). تدوین مدل کیفی تردید حرفه ای حسابرسان:از دیدگاه شرکای موسسه های حسابرسی و مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران، نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری، 5(9)، 55-79. magiran.com/p2170890
Alireza Hasanmaleki, Mohammadreza Abdoli, Ahmad Abdollahi, Abrahim Abbasi, (2020). Developing a qualitative model of auditors 'professional skepticism: A perspective of auditing partners and managers of Iranian Association of Certified Public Accountants, Iranian journal of Behavioral & Valued Accounting, 5(9), 55-79. magiran.com/p2170890
علیرضا حسن ملکی، محمدرضا عبدلی، احمد عبدالهی، ابراهیم عباسی، تدوین مدل کیفی تردید حرفه ای حسابرسان:از دیدگاه شرکای موسسه های حسابرسی و مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران. نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری، 1399؛ 5(9): 55-79. magiran.com/p2170890
Alireza Hasanmaleki, Mohammadreza Abdoli, Ahmad Abdollahi, Abrahim Abbasi, Developing a qualitative model of auditors 'professional skepticism: A perspective of auditing partners and managers of Iranian Association of Certified Public Accountants, Iranian journal of Behavioral & Valued Accounting, 2020; 5(9): 55-79. magiran.com/p2170890
علیرضا حسن ملکی، محمدرضا عبدلی، احمد عبدالهی، ابراهیم عباسی، "تدوین مدل کیفی تردید حرفه ای حسابرسان:از دیدگاه شرکای موسسه های حسابرسی و مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران"، نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری 5، شماره 9 (1399): 55-79. magiran.com/p2170890
Alireza Hasanmaleki, Mohammadreza Abdoli, Ahmad Abdollahi, Abrahim Abbasi, "Developing a qualitative model of auditors 'professional skepticism: A perspective of auditing partners and managers of Iranian Association of Certified Public Accountants", Iranian journal of Behavioral & Valued Accounting 5, no.9 (2020): 55-79. magiran.com/p2170890
علیرضا حسن ملکی، محمدرضا عبدلی، احمد عبدالهی، ابراهیم عباسی، (1399). 'تدوین مدل کیفی تردید حرفه ای حسابرسان:از دیدگاه شرکای موسسه های حسابرسی و مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران'، نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری، 5(9)، صص.55-79. magiran.com/p2170890
Alireza Hasanmaleki, Mohammadreza Abdoli, Ahmad Abdollahi, Abrahim Abbasi, (2020). 'Developing a qualitative model of auditors 'professional skepticism: A perspective of auditing partners and managers of Iranian Association of Certified Public Accountants', Iranian journal of Behavioral & Valued Accounting, 5(9), pp.55-79. magiran.com/p2170890
علیرضا حسن ملکی؛ محمدرضا عبدلی؛ احمد عبدالهی؛ ابراهیم عباسی. "تدوین مدل کیفی تردید حرفه ای حسابرسان:از دیدگاه شرکای موسسه های حسابرسی و مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران". نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری، 5 ،9 ، 1399، 55-79. magiran.com/p2170890
Alireza Hasanmaleki; Mohammadreza Abdoli; Ahmad Abdollahi; Abrahim Abbasi. "Developing a qualitative model of auditors 'professional skepticism: A perspective of auditing partners and managers of Iranian Association of Certified Public Accountants", Iranian journal of Behavioral & Valued Accounting, 5, 9, 2020, 55-79. magiran.com/p2170890
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال