ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شکوفه نکوئی زاده، محسن دستگیر، سعید علی احمدی، (1399). تاثیر بحران اقتصادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل با ارزش و عملکرد مالی؛ نقش ویژگی های رفتاری شرکت، نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری، 5(9)، 153-188. magiran.com/p2170893
Shekoufeh Nekoueizadeh, Mohsen Dastgir, Saeid Aliahmadi, (2020). The Impact of the Economic Crisis on the Relationship between the CEO Power on Firm Value and the Financial Performance; The Role of Company’s Behavioral Characteristics, Iranian journal of Behavioral & Valued Accounting, 5(9), 153-188. magiran.com/p2170893
شکوفه نکوئی زاده، محسن دستگیر، سعید علی احمدی، تاثیر بحران اقتصادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل با ارزش و عملکرد مالی؛ نقش ویژگی های رفتاری شرکت. نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری، 1399؛ 5(9): 153-188. magiran.com/p2170893
Shekoufeh Nekoueizadeh, Mohsen Dastgir, Saeid Aliahmadi, The Impact of the Economic Crisis on the Relationship between the CEO Power on Firm Value and the Financial Performance; The Role of Company’s Behavioral Characteristics, Iranian journal of Behavioral & Valued Accounting, 2020; 5(9): 153-188. magiran.com/p2170893
شکوفه نکوئی زاده، محسن دستگیر، سعید علی احمدی، "تاثیر بحران اقتصادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل با ارزش و عملکرد مالی؛ نقش ویژگی های رفتاری شرکت"، نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری 5، شماره 9 (1399): 153-188. magiran.com/p2170893
Shekoufeh Nekoueizadeh, Mohsen Dastgir, Saeid Aliahmadi, "The Impact of the Economic Crisis on the Relationship between the CEO Power on Firm Value and the Financial Performance; The Role of Company’s Behavioral Characteristics", Iranian journal of Behavioral & Valued Accounting 5, no.9 (2020): 153-188. magiran.com/p2170893
شکوفه نکوئی زاده، محسن دستگیر، سعید علی احمدی، (1399). 'تاثیر بحران اقتصادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل با ارزش و عملکرد مالی؛ نقش ویژگی های رفتاری شرکت'، نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری، 5(9)، صص.153-188. magiran.com/p2170893
Shekoufeh Nekoueizadeh, Mohsen Dastgir, Saeid Aliahmadi, (2020). 'The Impact of the Economic Crisis on the Relationship between the CEO Power on Firm Value and the Financial Performance; The Role of Company’s Behavioral Characteristics', Iranian journal of Behavioral & Valued Accounting, 5(9), pp.153-188. magiran.com/p2170893
شکوفه نکوئی زاده؛ محسن دستگیر؛ سعید علی احمدی. "تاثیر بحران اقتصادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل با ارزش و عملکرد مالی؛ نقش ویژگی های رفتاری شرکت". نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری، 5 ،9 ، 1399، 153-188. magiran.com/p2170893
Shekoufeh Nekoueizadeh; Mohsen Dastgir; Saeid Aliahmadi. "The Impact of the Economic Crisis on the Relationship between the CEO Power on Firm Value and the Financial Performance; The Role of Company’s Behavioral Characteristics", Iranian journal of Behavioral & Valued Accounting, 5, 9, 2020, 153-188. magiran.com/p2170893
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال